Dr. Végvári József: Jézussal - magyarul


Gondol-e arra a hívő katolikus - ha magyarnak született - hogy vallásának alapvető tételei, szertartásai anyanyelvében is kifejeződnek, mintegy leképeződnek benne? Nem arról van szó, hogy ezek a hittételek magyar fordításban is megtalálhatók, nyomtatott szövegek alakjában hozzáférhetők, hanem arról, hogy maga a nyelvszerkezet, a szavak közötti, nem is olyan rejtett összefüggések, tehát nyelvünk fölépítése és működésrendje képes ezeket képletezni, közvetlen módon megidézni. Ezt mint föltételezést vetjük föl, és az alábbiakban megkíséreljük a bizonyítást - vagy inkább szemléltetést - három szavunk segítségével.

Bővebben...

Szent István király intelmei

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól:

Bővebben...

Magyarságismeret mindenkinek

Magyarságismeret mindenkinek - Nem vagyunk finnugorok?

Az Élet és Tudomány közelmúltban megjelent számában olvasható dr. Béres Judit tollából, hogy finn-magyar kormányközi együttműködésben 1994 és 1997 között tizenhat ma élő eurázsiai népességcsoportban végeztek genetikai vizsgálatot, ezekből kiderült, hogy - a korábbi feltevésektől eltérően - nem állunk genetikai rokonságban a finnekkel. Mit szól mindehhez egy másik szakma, a történettudomány képviselője? - Erre voltunk kíváncsiak, mikor megkerestük dr. Köteles Lajos történészt, akinek karácsonyra jelenik meg Magyarságismeret mindenkinek című könyve, amely az újabb kutatások eredményeként a magyar őstörténetről is új ismereteket fogalmaz meg.

Bővebben...

A dédunoka őrzi a népzenész emlékét


Aki Lehel kürtjét is megszólaltatta
Kádár Ferenc 1891 és 1983 között élt Békés megyében, a Nagy-Sárrét tájegységéhez tartozó Dévaványán. Egyedülálló hibátlansággal játszott nádsípon, ő ezt a hangszert tájnyelvi kifejezéssel náddudának nevezte. Ennek tökéletes megszólaltatásáért 1958-ban elsők között kapta meg a Népművészet Mestere címet. A nádsípon kívül játszott furulyán, klarinéton, tárogatón és hegedűn is, emellett szépen, ízesen énekelt. A vele készült hangfelvételeket gyűjtötte össze a nevét viselő dédunokája, és adta ki kazettán és CD-n.

Bővebben...

A mesék ősi szimbólumai

A próbatétel előbbre visz

"Aki nem hiszi, járjon utána!" címmel rendezte meg az Életfa Kulturális Alapítvány országos népmese találkozóját.
A felszólítást pedig kéretik komolyan venni! Mert valóban utána kellene már járni, hogy az ősi bölcseletet milyen életbe vágó üzenetként kínálja számunkra a népmese, melyet mai világunkra és egyéni életünkre vonatkoztathatnánk.

Bővebben...

Szent Korona

Forrás: Vasárnapi újság

- Egy tanulmányt tartok kezemben, melynek címe: Magyar hajdankor. Alcíme pedig: Alfa és Omega a Szent Korona Unió. Mottójául gróf Teleki Páltól választottak egy gondolatot: Nem, mint magyar ember, de mint európai vallom azt, hogy ez az a forma, ami végeredményben Európának tarka népeit megmentheti.

Bővebben...

A Pilis kultikus helyei

Forrás: Vasárnapi újság

- Aradi Lajos Pilis-kutató a Dobogó című folyóirat főszerkesztője. Mit is jelent pontosan a Pilis szakralitása?

Bővebben...