"A minorita rendi obszerváns, Bartolomeo Bassetti szerzetes jelentése a moldvai katolikus templomokban tett látogatásáról
1643. április 12.

[Az eredeti olasz nyelvû szöveget közli G. Cãlinescu a „Diplomatarium Italicum” hasábjain, II. 343—352. o. A román fordítás megjelent a „Cãlãtori strãini” (Idegen utazók) kötetben, V. Köt., 177—188. o. Románból magyar nyelvre fordította Bartha György.]


Bákó. A Mária mennybemenetelének szentelt bákói püspöki székhely temploma 24 lépés hosszú és 9 lépés széles, úgy hírlik, egy magyar katolikus hercegasszony emeltette.
Bákó városában 112 katolikusok lakta ház van 645 lélekkel, közülük megáldoztatott 380, a magyar Baltazár pap hívei.
A szakadárok házainak száma130, lélekszámuk kb. 500. Három templomuk van és 1 kolostoruk három rutén baráttal.
Jászvásár. A szakadárok házainak száma 15000, 60000 a lélekszámuk, 45 templomuk van és 4 kolostoruk. Az egyik rutén, kb. 25 baráttal, a többi görög, egyenként 10-12 barátpappal. A jászvásári katolikusok 55 házzal és összesen 250 lélekszámmal bírnak, a megáldozottak lélekszáma közülük 140, Paul Bellini magyar pap hívei. A város területén kívül fekvõ Miroslavia szõlõhegyen még hat ház található húsz lélekkel (megáldozott 199). A Sorogare nevû helyen 5 ház 18 lélekkel, közülük megáldozott 10… Még létezik egy örmény templom is, papjuk a római katolikus hitet vallja. Az örmény katolikusok házainak száma 60, 222 lélekkel.
Husz. 81 katolikusok lakta ház 480 lélekkel (megáldozottak száma: 295). Az Albeºti nevû faluban, Husz városától 4 mérföldnyire, a tatárok felé vezetõ út mentén is laknak katolikusok, összesen 56 lélek, a megáldozottak száma: 27.
Vasló. 6 katolikusok lakta házban 25 lélek, megáldozott 24. A szakadárok házainak száma 230, 700 lélek. Négy templomuk van, az egyik közülük örmény.
Berlád. 25 katolikus ház 120 lélekkel. Megáldozott 80. Nincsen papjuk. A szakadárok házainak száma 150, 430 lélek, 6 templom.
Galac. 13 katolikusok lakta ház 63 lélekkel (megáldozott 48). Nincs pap. A szakadárok házainak száma 3000, közéjük sorolva a törököket és egyéb nemzetiségûeket is. Lélekszám 1300. 6 templom és egy görög kolostor 8 barátpappal.
Kotnár. A Szûzmária mennybemenetelének szentelt kotnári templom kõbõl épült. A városon kívül, a szõlõk között még létezik egy Szent Orbánnak szentelt templomuk, hossza 12, szélessége 5 lépés… papjuk egy Mihály nevû szász. Ugyancsak a szõlõk között egy Szent Lénárdnak szentelt kõtemplom is létezik, hossza 7, széle 4 lépés.
47 katolikus ház 260 lélekkel, közülük megáldozott 180 lélek. 120 a szakadárok házainak száma, kb. 480 lélek. Két templomuk van.
Amardzsej. Az amardzseji templom fából épült, a Szentháromságnak szentelték. A katolikus hívek 16 házban laknak, lélekszám 102, megáldozott 80.
A szakadárok házainak száma 20, lélekszám 130. Egy templomuk van.
Herló. A város temploma romokban hever… két közepes nagyságú haranggal. Négy katolikusok lakta ház, 16 lélek; megáldozott 10. Hajdanában 100-nál több házuk létezett. Szakadárok lakta házak száma 350, lélekszám 1200, 50 templom.
Szucsáva. Ebben a városban két kõtemplom emelkedik. A város piacával szemben található templomot az Örömhír jegyében szentelték, 22 lépés hosszú, 7 lépés széles. A másik templom, a fejedelmi palota szomszédságában, ugyancsak kõbõl épült, az Oltáriszentségnek szentelték. 20 lépés hosszú, 10 lépés széles…
12 katolikusok lakta ház, 50 lélek, 26 áldozik. A szakadárok házainak száma 550, 3400 lélek, 16 templom és egy kolostor. Örmények lakta ház összesen 400, 2000 lélek. Három templomuk van és egy kolostor a városon kívül, ahol a püspökük székel, munkájában két pap segíti.
Moldvabánya. A moldvabányai kõtemplomot a Mária mennybemenetele tiszteletére szentelték fel… Még egy kápolnájuk is van, a Szentháromságnak szentelve…
A városon kívül egy Szent Péternek szentelt templom is van, kõbõl építették. Lévén hogy már régi idõk óta romos, templomként a sekrestye-részt használják, ennek hossza 10, széle 6 lépés… 44 katolikus ház, 215 lélek, 133 áldozik. Szakadárok házainak száma 180, vagy 600 lélekszámmal. 4 templomuk van.
Szeret. Szeret temploma kõbõl épült, 18 lépés hosszú, 8 lépés széles, az Oltáriszentség tiszteletére szentelték fel; Stefan vajda romboltatta le a szakadár püspökök kérésére a nagyszámú csodatétel miatt, amelyek falai között megtörténtek. Még állt itt a dominikánusok kolostora. Ma már egyetlen katolikus sem él itt.
Németváros. Németváros temploma fából épült kõ alapzatra. A Szentháromság, Boldogságos Szûzmária, és Szent Miklós tiszteletére szentelte fel õfelsége Quirini püspök 1629-ben, Szent Márton napján. 15 lépés hosszú, 6 és fél lépés széles. Van egyebek mellett 5 harangja: két nagy, két közepes, egy kicsi. Még létezett egy Boldogságos Szûznek szentelt kõalapon épült fatemplom, 20 lépés hosszú, 7 lépés széles, három oltárral. Évekkel ezelõtt a szélvihar döntötte romba.
17 házban 85 katolikus lélek él, 65 áldozik. A lengyel Zsigmond pap a plébános. Szakadárok száma 120, 470 lélek, két templom.
Karácsonykõ. A karácsonykõi templom romokban áll. Fából való volt, 8 lépés hosszú, 5 lépés széles. Három katolikusok lakta ház, 10 lélek, 6 áldozik. 60 szakadár ház, 280 lélekszám, egy templom.
Szabófalva. A szabófalvi kõtemplomot, úgy hírlik, maga Margit hercegnõ építtette és Mária Mennybemenetele tiszteletére ajánlotta fel. 21 lépés hosszú, 8 lépés széles.
45 katolikusok lakta ház, 243 lélek, 152 áldozik. Egy szakadár ház, 5 lélek.
Tamásfalva. A tamásfalvi templomot Szûzmária mennybemenetele tiszteletére szentelték fel, fatemplom szalmával fedve, 8 lépés hosszú, 6 lépés széles…
14 katolikus ház 63 lélekkel, 44 áldozik.
Lökösfalva. Templom nem létezik, hat katolikus ház 30 lélekkel, 22 áldozik.
Domafalva. Templom nincs, 38 katolikus ház 220 lélekkel, 142 áldozik.
Dsidafalva. Temploma nincs. 22 katolikusok lakta ház, 111 lélek, 70 áldozik. Lelki gondozás szempontjából ezek a katolikusok valamennyien a szabófalvi templom hatáskörébe tartoznak, ahol a jelen pillanatban nincs plébános.
Románvásár. A románvásári templom fából épült, és annyira romos, hogy nem lehet benne istentiszteletet tartani. Pillanatnyilag nincs plébánosa.
7 katolikusok lakta ház, 37 lélek, áldozik 18. hajdanában itt ebben a városban a katolikusok két kõtemplommal rendelkeztek, az egyik a magyaroké volt, a másik a szászoké. 250 a szakadárok házainak száma 1200 lélekkel. Hat templom és egy kolostor. Az örmény házak száma 80, lélekszámuk 360, egy templomuk van.
Forrófalva. A forrófalvi templom fából épült, szalmával fedték, a Boldogságos Szûz tiszteletére szentelték fel, 12 lépés hosszú, 5 lépés széles. 64 katolikusok lakta ház. Lelki gondozás szempontjából e templom hatáskörébe még két falu tartozik, az egyikük neve Poxo (?) 5 katolikus házzal, a másikat Bogdánának hívják 20 katolikusok által lakott házzal. Az összlélekszám 459, áldozik 282. valamennyiük lelki gondozását a bákói plébános végzi.
Tatrosvásár. A tatrosvásári kõtemplomot Szent Miklós tiszeteletére szentelték, hossza 28 lépés, szélessége 8. A magyar István pap a plébánosa. Két mérföld távolságra egy másik templom is található, 13 lépés hosszú, 7 lépés széles.
Tatrosvásáron a katolikusok lakta házak száma 22, 100 lélekkel, 58 áldozik. 45 szakadár ház 133 lélekkel. 2 templom az övék.
Sztánfalva. A sztánfalvi templom szalmával fedett, a Szentlélek tiszteletére szentelték, 8 lépés hosszú, 4 lépés széles. 16 katolikus lakta ház, 71 lélek, 41 áldozik. Szakadár ház összesen 7, 28 lélekkel.
Mánfalva. A mánfalvi kõtemplomot Szent Miklós tiszteletére szentelték, 15 lépés hosszú, 6 lépés széles.
8 katolikus ház (van) 43 lélekkel, 29 áldozik.
Gorzafalva. Gorzafalván, amely a fenti templom filiája, három ház van 13 lélekkel, 6 áldozik. 7 szakadár ház 30 lélekkel.
Szárazpatak. Ebben a faluban nincs templom. A tatrosi plébános végzi a lelki gondozást. 11 ház 48 lélekkel, áldozik 34.
Lukácsfalva. A lukácsfalvi templom fából épült, részben födetlen, romlásnak indult. Szent Miklós tiszteletére szentelték. 11 lépés hosszú, 5 lépés széles. Katolikusok lakta házak száma 12, 54 lélek, 29 áldozik.
Szalonca. Fából épült a szaloncai templom, szalmával fedett, a Mária mennybemenetele tiszteletére szentelték fel. 7 lépés hosszú, 6 lépés széles, egyetlen oltárát egyik felõl a Szent fogantatás, másik felõl Szent Borbála és Szent Dorottya díszíti, Szent Istvánnak, a magyarok királyának az ábrázolása, egy „Ecce homo”, Szent Boldogasszony és Szent János. Van továbbá egy közepes harangja, és két kisebb csengõ…
A katolikusok házainak száma 21, 122 lélek (megáldoztak 77-en).
Április 12-én ért véget a vizitáció… 27 hely és város van, ahol katolikusok élnek, ezekben 24 templom található, ahol 6 világi pap szolgál, 4 misszionárius szerzetes, és mindenik templomban van egy-egy szolgálatot teljesítõ világi személy, aki, ott, ahol nincsen pap, minden ünnep elõtt bejelenti az ünnepeket és böjtöt, és felolvassa az evangéliumot. A katolikusok által lakott házak száma kb. 1050, 5000 lélekszámmal.
"