Nyílt levél Jakubinyi György, Gyulafehérvári Érsek Úrnak

Főtisztelendő Érsek Úr!

ImageÉrsek Úr 2007. július 12.-én kelt határozata értelmében komoly személyi változások állnak be a Gyulafehérvári Egyházmegye életében. Megbecsült, szolgálatukat kiválóan végző embereket mozdítottak el, többeket megalázó körülmények között. Számunkra legfájóbb, hogy Gergely Istvánt, a munkássága alapján méltán tisztelt Csíksomlyói esperest is érinti a határozat, mely ügyben előző levelünkben arra kértük Érsek Urat, hogy „… gyakorolja a másokért akár életét is áldozni kész Jó Pásztor szeretetének jóságát…", és hagyja meg Őt tisztségében. Választ nem kaptunk.


A jelenleg érvényben lévő Magyarországi egyházjogi tankönyv szerint az áthelyezés során: „…meg kell tartani a kánoni méltányosságot, főként a volt plébánossal szemben,… legfőképpen pedig figyelembe kell venni a legnagyobb egyházi közérdeknek, a lelkek üdvösségének szempontját, ezért ügyelni kell arra, hogy az intézkedés sem az érintett pap, sem a plébániai közösség számára ne okozzon botrányt, vagy lelki kárt…" ( Dr. Erdő Péter: Egyházjog. Szent István Társulat. Budapest, 1991.)

Főtisztelendő Érsek Úr döntése jelenlegi formájában már most számos botrányt, meghasonlást, sőt lelki kárt okozott nemcsak a katolikus hívek, hanem minden jóérzésű ember körében, hátrányosan érintve az egész magyarságot, a Katolikus Egyházat és Románia nemzetközi megítélését, mert a közérdek ellenében intézkedéseket hozó parancsuralmi idők szellemét idézi fel.

Értelmetlen és méltatlan vádaskodások kaptak szárnyra, melyek közül a legfájóbbak a Gergely István állítólagos engedetlenségét firtató megnyilvánulások és fenyegetőzések. Gergely István minden megnyilatkozása csakis azt fejezi ki: fejet hajt az érseki akarat előtt. Mi, Magyarországi és Erdélyi hívek vagyunk azok, akik nem engedik Őt elmenni. Ezt a küzdelmet testesíti meg az a három, egyenként másfél tonnás szikladarab, mellyel a helyi hívek eltorlaszolták a Csíksomlyói plébánia bejáratát, s a föléje helyezett felirat: „ Vigyázzatok és imádkozzatok!". Mint bizonyára Érsek Úr is tudja, nemcsak a helyi hívek írták alá a kérvényt 95%-ban, hanem a világ magyarsága is megmozdult annak érdekében: méltóztasson Őt Csíksomlyón tartani, mert úgy ítéljük meg, szelleme elválaszthatatlanul összeforrt Csíksomlyó szellemével, Csíksomlyó pedig a legteljesebb össz-magyar közügy!

A Magyarországi közvéleményt kiemelkedő módon érdekli, milyen indítóokok húzódnak meg a döntés hátterében. Mert arra, hogy a Magyar Köztársasági Érdemrenddel, valamint a Csíkszeredai Pro Urbe díjjal kétszer is kitüntetett Gergely István esperes a helyén maradjon, nagyon is nyomós okok vannak: az életmű, mely Csíksomlyóhoz köti.

Csak hogy a fontosabbakat említsük:

- A Csibész- és Lázár alapítványok működtetése, melyek több száz árva gyermek számára a Jézus Krisztus tanítása szellemében élt boldog élet záloga.

- A Kárpátokon túli csángómagyaroknak nyújtott anyanyelvi lelki gondozás.

- Ifjúsági találkozók, Somlyó-hegyi hittan-alkalmak szervezése, melyek ifjú lelkek százait nyerte meg Jézus Krisztus tanításának.

- Legfőképpen pedig hívei, akik teljes mértékben meg vannak elégedve Gergely István lelkipásztori tevékenységével, és ragaszkodnak hozzá.

Áthelyezésével az életmű kettétörik, mert háromszáz kilométeres távolságból a fentebbi feladatok ellátása képtelenség. Egyébiránt ugyanez érvényes többek között a szintén elmozdított Kolozsvári főesperesre, Czirják Árpádra, valamint a Marosvásárhelyi Csató Bélára is : az életmű olyan formátumú, hogy hozzá képest másodlagos minden kánonjogi vita.

Vajon Istennek tetsző dolog Istennek tetsző életműveket kettétörni?

Mindezek alapján tehát újfent arra kérjük Főtisztelendő Érsek Urat, álljon el a határozat Gergely Istvánt érintő részének foganatosításától, továbbá tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a többi, helyéről elmozdított egyházi személy életműve töretlenül folytatódjon.

Abban az esetben ellenben, ha döntését semmilyen módon nem kívánná módosítani, várjuk a választ arra a kérdésre, miért olyan fontos az érsekségnek az, hogy Gergely István és néhány lelkipásztor társa ne maradhasson a helyén?

A jelen helyzet kiemelkedő horderejére való tekintettel arra kérjük Érsek Urat, írja le, hogy egyházkormányzati szempontból milyen indokok támasztják alá döntését!

Kérjük továbbá, a közvélemény lenyugtatása, a találgatások elkerülése érdekében foglaljon állást abban a kérdésben, hogy van-e döntésének politikai háttere! Készségesen elfogadjuk Potyó Ferenc érseki helynök szavait, miszerint „ Az egyház nem politizál, az egyház a hívekért van." Milyen okok lehetnek akkor fontosabbak a hívek érdekénél?

Végezetül szabad legyen felhívnunk figyelmét arra, hogy a kényszer-szülte döntés elől mindig ki lehet térni, amint azt történelmünk elmúlt néhány száz évének jónéhány példája mutatja.

Várjuk válaszát mindazok nevében, akik érintve érzik magukat mindabban, ami a Katolikus Egyházban történik.

Budapest, 2007. 08. 07.

A Magyarországért Egyesület nevében: Makovecz Imre elnök

Dr. Kelemen András, Dr.Molnár Attila alelnökök

További aláírók:

Csoóri Sándor, Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Hargitay András, Bayer Zsolt, Meloccó Miklós, Gyurkovics Tibor, Dr. Gaudi Nagy Tamás, Levente Péter, Döbrentey Ildikó, Sajnovits Péter


Image
Feltámadási menet - Zamárdi - Csíksomlyó