Molnár V. József: Az eredendő világkép

A kisgyermek rajzos üzenete


Magtár kiadás

"Ég és Föld ölelésében..."
Minden műveltség alapja, anyja, ágya a velünk született őskép, az ősképek ajándékba kapott rendszere, amely a lelkünkben leledző gyermekkel, a gyermekivel él általunk, bennünk felnőttekben is tovább. A gyermeki tudás, a kisgyermek tudása miképp a táltosé közvetlen Istentől ered: az egyetlentől, az oszthatatlantól, a minden-egytől.

"Abban az időben szólván Jézus, mondta: Hálát adok néked Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől és a kisdedeknek megjelentetted. Igen Atyám, mert így volt kedves te előtted."
(Máté, 11, 25-26)

Ebből az ajándékba kapott ősképek rendszeréből következik, hogy a különböző műveltségek, a vallások tértől és időtől függetlenül azonos tövűek, szervesek, Bábel előttiek.
Előadásomban is az ősivel foglalkozom; "vezetőm" a gyermekrajzok üzenete, s a belőle támadó szerves műveltség, mindenek előtt népünk műveltsége lesz.
Az első részben az eredendő gondolkodást tárgyalom majd, ahogyan a gyermek gondolkodik, a rokonító gondolkodást, amely hagyományát tisztelő vidékeken napjainkig megmaradt a Kárpát-hazában, amely hazához a moldvai csángó-magyarság is szervesen hozzá tartozik.
A rokonító gondolkodásban a bennünket körülvevő létezők annak alkalmát adják, hogy előhívják és cselekvővé tegyék a velünk született képeket, a Mindenség Isten-adta "leírását", "kép-beszédét".
Minden forma szülője az apa és az anya képjel-kettőse, s a bennük, velük létező kitüntetett harmadik, az atyai adja a második rész témáját. Ekkor elemzem a képírás, a mozdulat, a hang és a szó egybetartozásának mikéntjét, a gyermek lelkében fészkelő, cselekvésében föllelhető, s a szerves műveltségben máig élő ős-összhangzatot.
A harmadik rész az ősképek formálta mese (monda, legenda, ének), s az ősképek adta szokásjátékok együttműködő hármasának (őskép mese játék) bemutatását hozza, a megtalálható, az eredendő világkép egy személyt, kis- és nagyközösséget, nemzetet és társadalmat rendező élő rendszerét.

Molnár V. József