A Magyarországért Egyesület nyílt levele Jakubinyi György Gyulafehérvári Érsek Úrnak.

Excellenciás Érsek Úr!
ImageAmint Szent László királyunkról írja a Képes Krónika: „László király egyre gyarapodott lelki javakban, és virtusról virtusra haladt; nemcsak Magyarországban, de a kereszténység minden országában elterjedt édes illata.”, úgy egy-egy, a Teremtő által kijelölt szent hely lélekmegtartó ereje sem korlátozható országhatárok, ideológiák, vagy politikai gyarló eszmék által. Nekünk magyaroknak Csíksomlyó az a hely, melynek áhítatos tündöklését egész évben élvezzük, különösen pedig a Pünkösdi búcsúkkor, mikor magyar emberek százezrei építenek égig érő imahidat egy akarattal, felekezeti hovatartozás nélkül. Hálásak vagyunk Önnek és lelkipásztor társainak, hogy áldozatos munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy évente egyszer, ezen ünnepi alkalmakkor újra és újra átélhetjük az egy-nemzethez-tartozás felemelő élményét. Ez az érzés erősebb bennünk minden politikai, felekezeti, világnézeti, vagy bármely más, kényszer szülte megosztottságnál.

Mindezekből természetesen következik, hogy számunkra, Erdélyi testvéreinktől többféle módon elválasztatni próbált magyarok számára kiemelkedő jelentőségű minden, ami a Gyulafehérvári Egyházmegye, ezen belül is Csíksomlyó, mint a magyarság, sőt, az egész keresztény világ egyik legfőbb szent helyének lelki életében történik.

Ezért, csatlakozva a helyi hívek jámbor kéréséhez, nagy tisztelettel arra kérjük Főméltóságát, gyakorolja a nyájáért akár az életét is áldozni kész Jó Pásztor atyai szeretetének jóságát – hiszen ebben az értelemben mi most mindnyájan Főméltósága nyájának tagjai vagyunk -, és hagyja meg Gergely István esperes urat a Csíksomlyói esperesi hivatal élén. Úgy véljük ugyanis, hogy ő a pasztorizáció, a fiatalság keresztény életre nevelése, sőt, a keresztény életszentség romolhatatlan értékeinek példaként való felmutatása terén olyan múlhatatlan érdemeket szerzett, hogy Főméltósága igenlő döntése kiválóan megerősítene nemcsak minket, hanem valamennyi jóérzésű embert abbéli hitünkben, hogy a katolikus egyházban a lelkek megnyerése, az emberség sokszorta lényegesebb kérdés a szabályok merev betartásánál.

Kérjük ezt arra a sok-sok árva gyermekre való tekintettel is meggondolni, akiknek sorsa mindeddig Gergely István esperes úr személyéhez kötődött. Szomorú arra gondolni, hogyan alakulna az ő világuk lelki atyjuk elvesztésével.

Budapest, 2007. július 4.

Makovecz Imre, a Magyarországért Egyesület elnöke
Dr. Kelemen András, Dr. Molnár Attila alelnökök

Image

Image

Image

Image