Bemutatkozik a Pécsi Gyermekotthon

Intézetünk 1961-ben alakult, jelenlegi formájában 1998. óta mûködik Pécs belvárosában.
Gyermekotthonunk folyamatos munkarend szerint mûködõ bentlakásos gyermekintézmény, mely teljes körû ellátás keretében a gondozott gyermekek számára szaktevékenységként biztosít otthont nyújtó ellátást, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátott fiatalok részére. Ezen kívül alapellátásként átmeneti gondozást is nyújt intézményünk.
Népszokásokra épülõ pedagógiai modell az intézményben
 

A bekerülõ gyermekek és fiatalok a társadalom perifériájáról, szociális problémákkal küszködõ családokból kerülnek ki. Többük már kicsi gyermekkorukban súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedõ részesei. Korábbi életük gyakori velejárója volt a hányattatottság, a szeretethiány az érzelmi sivárság, az alacsony kulturális szint, agresszív légkör, ezért életük velejárója a kudarcélmények sorozata, a kisebbrendûségi érzés. Az iskola verseny- és teljesítménycentrikus légkörében állandó tanulmányi nehézségekkel küszködnek, mivel a traumák okozta lelki terhek miatt kisebb a teljesítõképességük a normál családban élõkéhez képest.
Intézményünkben felkészítjük a gyerekeket a családi életre, és önálló életvezetésre. Támogatjuk õket, hogy tanulmányaikat sikeresen fejezzék be, szakmát szerezzenek. Segítjük a kulturális és tanulmányi elmaradással küszködõ gyermekek felzárkóztatását. Antiszociális viselkedési mintákat elsajátított gyermekek számára segítjük a társadalmi beilleszkedést, elfogadható normák és értékek kialakítását. Biztosítjuk a lelki, mentális gondozásukat, elszenvedett traumáik feldolgozását. Igyekszünk a gyermekek számára korrigáló személyiségfejlesztést és pozitív emberi életmintákat nyújtani, szeretetteljes gondoskodást biztosítani. Arra törekszünk, hogy a magasabb szintû emberi, szellemi, erkölcsi értékek a gyermekekben felnõve belsõvé váljanak, igényesség alakuljon ki a magasabb életminõségek elérése, kialakítása érdekében, késõbbi felnõtt életük során. Rengeteg kulturális és sport tevékenységet biztosítunk számukra: mûködik intézményünkben rajz szakkör, könyvtár, fazekas mûhely, hittan, színjátszás. Évkörös népi rítusjátékokhoz kapcsolódó ünnepeket, bálokat tartunk.
Gyermekotthonunkban 1998. óta három kiskorúakat nevelõ és gondozó lakóegység mûködik önálló gazdasági és szakmai egységként. Itt a növendékek olyan kisközösségekben élnek, amelyek igyekeznek olyan feltételeket biztosítani, ami leginkább megközelíti a valódi családi élethelyzetet. A lakóegységekben önálló csoportgazdálkodás folyik, melynek keretein belül a fõzés, étkezés, bevásárlás csoporton belül történik a gyerekek bevonásával. A fõzés, takarítás, egyéb háztartási munkákat a gondozók a gyerekekkel közösen végzik. A gyerekek ruházatát is a gyerekkel közösen szerzik be.
Az utógondozói ellátás keretében intézményünkben nagykorúvá vált fiatal felnõttek számára szükségleteikhez és helyzetükhöz igazodó ellátást nyújtunk. Az utógondozói lakóegységben élõknek segítséget adunk azon feltételek megteremtéséhez, amelynek az ellátásból kikerülõ fiatal felnõtt önálló életének megkezdéséhez, megélhetéséhez szükségesek, segítséget nyújtunk iskoláik befejezéséhez, munkahely megszerzéséhez. Ezt a segítséget 24 éves korukig vehetik igénybe. Ebben a lakóegységben már sokkal önállóbban élnek a gondozottak, mint a többiben, addig lakhatnak itt, míg önállóan nem tudnak megélni.
Átmeneti Otthonunkban 9 hónapig élhetnek a kiskorú gondozottak, mely alapellátás még 3 hónappal meghosszabbítható, szükség esetén. Ide részben olyan szülõk hozzák be gyermekeiket, akik különbözõ problémáik miatt (pl.: hajléktalanság, munkanélküliség, kórházi kezelés) átmenetileg gyermekeik ellátását nem tudják biztosítani. Ebben az esetben a szülõk törvényes joga megmarad gyermekeik felett, az intézmény nem a szülõ helyett neveli a gyermeket, hanem csak segít a szülõnek a gyermeknevelésben. A szülõ és az Átmeneti Otthon megállapodást köt egymással a gyermek gondozása-nevelése érdekében. A fizetendõ térítési díj megállapításánál figyelembe vesszük a szülõ szociális helyzetét, jövedelemviszonyait.
Idõnként a rendõrség is hoz be felügyelet nélkül maradt gyerekeket. Gyakori, hogy a gyerekek jönnek be önként az utcáról családi problémáik elõl menekülve. Az õ esetükben megpróbáljuk rendezni családi problémáikat, megpróbáljuk kibékíteni õket szüleikkel.
Munkánkat nagymértékben segítik a Gyermekjóléti Szolgálatok. Együttmûködünk gyermekvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel, és intézetünkben mûködik a Csontváry Képzõmûvészeti Stúdió, az itt élõk mûvészeti közössége is.
Gyermekotthonunkban mûködik a Pécsi Gyermekotthon Alapítvány is, mely részére nagylelkû támogatók adományaikat juttatják el mind pénz, mind tárgyi eszközök formájában. Az alapítvány aztán nyilvántartja, illetve továbbosztja az adományokat a rászorulóknak. A pénzügyi támogatásból a gyerekek nyári nyaraltatási, táboroztatási költségeihez járulunk hozzá, könyvtárunkat, videotárunkat fejlesztjük belõle, a pszichoterápiás segítségnyújtáshoz és tanulási képességeik fejlesztéséhez vásárolunk diagnosztikai eszközöket, továbbá szabadidõs programjainkat is ebbõl finanszírozzuk. Ugyanebbõl a forrásból segítjük a Gyermekotthonból férjhez ment, illetve megnõsült fiatal felnõttjeink családalapítását. Amennyiben Ön is hozzá szeretne járulni támogatásával, úgy kérjük, adományát az alábbi számlaszámra eljuttatni. Mivel Alapítványunk közhasznú, kérjük, adója 1 % -át céljainkra felajánlani. Segítségüket elõre is köszönjük!
Pécsi Gyermekotthon Alapítvány
Bankszámlaszáma: K&H Bank Rt. 10402427-24214489-00000000
Adószáma: 19034016102
 
Platthy István
igazgató
országos gyermekvédelmi szakértõ
mûvészetterapeuta
 


A Pünkösdi Királylány