Még egy lépéssel közelebb a felszabadító igazsághoz
Rumi Tamás: Két kör c. könyvéhez

Írta: Tóth Judit
A napokban jelent meg Rumi Tamás Két kör című munkája. A szerző mérnök, tehát a matematika és a fizika ismerőjeként gondolta újra a jelképeinkben és rovás írásunkban megőrződött kozmikus és teológiai ismereteket.


A magyar hagyományban régóta tudjuk, hogy a hitnek fizikai, matematikai, csillagászati alapja van. Ezeket az ismereteket őrzik az esztergomi oroszlánok, a dunántúli tükrösök és sótartók, népmeséink, dallamkincsünk és legfőképpen Szent Koronánk.

Ezt az ősi tudást új megközelítésben gondolta végig Rumi Tamás a Két kör c. könyvében és a végeredmény valóban megrázó.

Mit is állít a szerző? Azt, hogy a neolitikumtól kezdődően nyomon követhető az a törekvés, a tárgyi kultúra kitüntetett darabjai megőrizzék azt a csillágaszati ismeretet, amelyet Kepler első törvényeként tart számon a tudomány. „A bolygók ellipszis pályán kerengenek, ahol az ellipszis egyik gyújtó pontja a nap.” A szerző komoly munkával összegyűjtötte azokat a szakrális emlékeket, ahol a két gyújtópontot, és a föld naprendszerben elfoglalt helyét rögzítő információ kódolt formában megtalálható. Legpontosabban a Szent Koronán, de a tatárlaki amuletten, a csíksomlyói nap oltáron, az edesszai(urfai) Nimród oszlopok méretében, tájolásában, a ravennai katedrális alaprajzában földrajzilag a Kárpátmedencei Fehér.Vár rendszerben rögzítették eleink az ősi tudást.

Azonban a kód nemcsak matematikai és csillagászati ismereteket rögzített, hanem a Teremtő atyáról, az Atya természetéről, a Fiúról és a Szentlélekről (Kozmikus Anyáról) szóló tudást is bővítette.

A szellemi hagyományban időről-időre felbukkan egy tanítás – a két nap tanítása.

Mit is jelent ez pontosan?

Azt, hogy az égen látható nap csak tükröződése, fizikai formája a szellemi napnak.

Az egyik ilyen utalás Platon nevéhez kapcsolódik: Daszkalosz, a ciprusi mágus így oktatja tanítványát: a Platon név csak torzult formája annak a névnek, amelyet a nagy beavatott mesterétől kapott. Eredeti neve BálAton volt. Vagyis Bál – Aton, ahol Aton a fizikai nap (napkorong) Bál pedig egy belső, fizikai szemnek láthatatlan entitás. A BALATON a kiejtésben torzult, és végül a B(P)LATON névben rögzült az idők során. Platon filozófiáját ismerve megértjük, hogy beavatott neve miért tökéletes: Hiszen ő is egy tükröztetés segítségével próbálta elmagyarázni a szellemi világ és a fizikai világ kapcsolatát.

Hol látható Bál? Amikor Aton, a napkorong a tón tükröződik, akkor látható BÁL A TÓN, mégpedig Akarattyától Keszthelyig, vagyis a BALATONon. Nem ez a két nap hagyomány legjelentősebb hagyománya, mégis azért kezdtem ezzel, mert itt lehet a legjobban érzékelni ezt a nehezen megmagyarázható jelenséget, vagyis azt, hogy az eredeti(szellemi) nap a fizikai világban tükrözés segítségével érzékeltethető. (Isten lelke lebegett a vizek felett)

A keresztény hagyomány sokáig őrzött egy tanítást a két napról, amelyet később már csak a titkos tanításokban lehetett fellelni. Ez pedig a két nap és Krisztus viszonya.

Krisztus eredeti lakhelye a szellemi nap. Vagyis Krisztus az univerzum szellemi napja. A földre szállás – megtestesülés egy folyamat eredménye, ahol az első állomás Krisztus számára a szellemi nap otthonból – minőségből a fizikai nap minőségben való megjelenés volt. Vagyis a beavatottak pontosan tudták, hogy a földre szállás, a fizikai megtestesülés folyamata megkezdődött.

Zarathusztra pl. ezt a nap lényt látta a fizikai napban és Ahura Mazdának nevezte. A fényfiú várása a sumér hagyománytól kezdődően áthatja azt a több ezer éves kultúrát, amelyet jobb híjján hun-szkíta-magyar kultúrának nevezünk. Az Atya-Anya-Fiú hármasság őseink hitének alapját képezte.

Rumi Tamás munkájának eredményeként most már tudjuk, hogy őseink Teremtő Atya+hármasság hite (ATYA-FIÚ-SzentlélekANYA) nem filozófiai szőrszálhasogatás eredménye, hanem az Atya teremtette kozmosz és naprendszer, mint az Atya fizikai lenyomatának pontos ismeretének, és mély tiszteletének hagyománya. Megtudjuk azt is, hogy az univerzum szellemi napja a fizikai térben hol helyezkedik el.

(eddig annyit tudtunk: Valahol a kozmoszban... a Tejútrendszerben? Távolabb? Az ekliptika által behatárolt területen? )

A Naprendszerben! A szellemi nap nem más, mint a második gyújtópont.

Elképzelhetetlenül magas tudás az, amely nemcsak feltárja aTeremtő Atya fizikai lenyomatát a kozmoszban és ebből von le következtetéseket az Atya természetére, fizikai lakhelyére és tulajdonságaira, hanem képes ebből a tudásból egy jövendő eseményre való következtetésre jutni, vagyis TUDNI, hogy a FIÚ A FÖLDÖN MEGSZÜLETIK, EZT AZ ESEMÉNYT A NAPRENDSZERBEN FIGYELEMMEL KÍSÉRNI, VÉGEZETÜL MEGHATÁROZNI A MEGTESTESÜLÉS HELYÉNEK ÉS IDEJÉNEK PONTOS PILLANATÁT.

A csillagok és bolygók üzenetének olvasása a mágus papok legfontosabb teendője volt. A fizikai világban ennek az üzenetnek a megfejtése (a kód kódolása) volt a garancia arra, hogy a Fényfiú megtestesülésének pillanatáról a beavatottak percre pontos információt szerezzenek. Ennek a tudásnak a megőrzése egyrészt a Teremtő Atya, és a jövendő generációk iránti súlyos felelősség volt, másrészt egyfajta boldog várakozás a földön bekövetkező legfontosabb kozmikus eseményre.

A több ezer éves várakozást követően egyszer csak eljött a pillanat. A naprendszerben bekövetkezett események jelezték, hogy itt az idő. A csillag felragyogott és a bölcs mágusok megrendülten érzékelték, hogy a fényfiú megszületett.

Egy 18. században megjelent katolikus könyv, a „Mi Urunk Jézus Krisztus és az ő anyjának élete” így tudósít erről az eseményről:

Elvégezték tehát sokan magokban, hogy zsidó országba mennek, az új Királyt imádni, kik közül hárman, úgymint Gáspár, Menyhért és Boldizsár felette bölcs emberek is voltak. E királyok nem laktak együtt, hanem ki-ki saját országában, mert Menyhárt Nábiji király volt, Boldizsár Mauriminumi, ki Szába várassába lakott, Gáspár pedig indiai király lévén, udvart Kusat várassában tartott, hol e királyok egybe találkoztak, és hogy a hosszú útra jól elkészülhessenek három napig mulattak E város Betlehemhez 53 napi járásra volt ugyan, de ők mégis tíz nap alatt odaértek. Nemcsak ők eredtek útnak, hanem velek együtt sok fejedelmek és más nagyurak is, amint hiteles írások bizonyítják. A Napkeleti Indiának abban a részében mely Kalighat (Calcutta) országának neveztetik, az a hagyomány, hogy az odavaló király, ha nem is volt egyike a három feljebb említett királynak, de egyike volt mégis azoknak, kik vele mentek. Ebben az országban idővel egy kápolnát épített egy magos oltárral, hol az Isten Anyjának faragott képe még a pogányoktul is nagy becsben tartatik. E kápolnát ama Király építette, midőn Betlehemből visszatért. A későbbi üdőkben e kápolnábul nagy költségű Szent Egyház építtetett.”

Tehát nemcsak három király, hanem a fényfiút váró kultúrkör vagy más szóval testvérnépek királyai TUDTÁK, mert LÁTTÁK, csillagászati megfigyeléseikből kiszámították, mikor, milyen csillagászati eseménynek kell bekövetkeznie a fényfiú megtestesülésekor. „Nemcsak ők eredtek útnak, hanem velek együtt sok fejedelmek és más nagyurak is, amint hiteles írások bizonyítják”

A hit - tudás volt ebben a kultúrkörben.

A fizikai világ törvényei akkor is – mint ahogy ma is - az isteni törvényt, az isteni eseményeket tükrözék.

A materializmus-idealizmus ostoba ellentétét talán nem is értenék az akkori nagy tudású pap-királyok.

Megszületett tehát az Isten-Fiú. Fizikai testet kapott édesanyjától, Máriától, és megkezdődött a legnagyobb misztérium, ami a naprendszerben bekövetkezett, amire a papkirályok és a beavatottak évezredek óta várakoztak.

A fizikai Jézus a földi törvényeknek megfelelően gyermekből felnőtté vált. Hátra volt még egy nagy esemény: a megtestesült Nap-Lénynek újra egyesülnie kellett a Szellemi Nap erőivel. Fel kellett vennie magába a Szellemi Nap erőit. Ez az esemény a jordáni keresztelőkor következett be.

Az evangéliumok ezt az eseményt úgy örökítik meg, hogy Isten lelke egy MADÁR formájában szállt Jézusra, és egyesült vele. Ettől a perctől kezdődően Jézus mindkét nap – a fizikai nap és a szellemi nap - erőit hordozta magában. Neve e pillanattól – JÉZUS KRISZTUS, aki tűzzel keresztel.

Rumi Tamás kutatásaiból teljesen világos, hogy miért „madár” formában szállt a Krisztus Lény Jézusra. Mert a második gyújtópont (emlékszünk, az ellipszis első gyújtóponta a fizikai nap) NEM VALÓSÁGOS, fizikailag létező gyújtópont, hanem egy virtuálisan létező, matematikailag kiszerkeszthető pont, mely a fizikai szemnek láthatatlan. Azért mert fizikailag nem létezik, nem jelenti azt, hogy nincs is. Olyannyira létezik, hogy a naprendszer fizikai stabilitását ez a láthatalan létező, nevezzük „szellemi nap”-nak biztosítja. (Ha az ellipszisnek nincs második gyújtópontja, a rendszer összeomlik) Mivel nem megfogható, ezért logikusan a beavatottak, ha fizikai tulajdonságát le akarták írni „LEVEGŐ” -ként határozták meg abban az értelemben, hogy megfoghatatlan. Ha mozgását akarták igeként meghatározni, csak azt mondhatták, hogy „SZÁLL” Ez az isteni entitás a szellemi látók számára MADÁR alakban érzékelhető. Tehát értjük most már, hogy az alábbi idézet nem egy költői megfogalmazás, hanem egy matematikai, fizikai, csillagászati esemény szabatos megfogalmazása:

Máté 3.13-16

Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt: De János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám?” Jézus azonban ezt válaszolta neki:

Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságot.”

(Beteljesíteni az Igazságot – Befogadni az Igazság Napját - SOL IUSTITIAE, a második gyújtópont egyik neve)

Akkor engedett neki.

Mikor Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme, az ég megnyílt neki, és látta AZ ISTEN LELKÉT MINT GALAMBOT LEERESZKEDNI ÉS RÁSZÁLLNI.

És íme egy hang hallatszott az égből: Ez az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm”

Íme a titok: az oly sok helyen kerestett Szellemi Nap helye pontosan meghatározható. A naprendszerben, a föld bolygó pálya ellipszisének második gyújtópontjában található.

Teremtő Atya-Fényfiú-Kozmikus Anya. A naprendszerben csillagászatilag-matematikailag is igazolt LÉTEZŐK.

Csak az a kérdés, hogy szegény ateisták mostantól hogy magyarázzák magukat?

Ezek után megerősödni látszik egy másik hagyomány is, miszerint a Szent Koronán a Dukász Mihály kép helyén a Boldogasszony (Szűz Mária) volt látható, felette egy liliomos kereszttel, amely forma egyben egy égből lecsapó sólymot is megjelenítette.

A felső Pantokrátor kép mellett megjelenített két gyújtópont a nap és a „hold” az isteni hármasság megjelenítése a matematikai, csillagászati törvényeknek megfelelően: Középen az Atya, jobbján a Fiú (Szellemi nap) balján a „hold”nak nevezett gyújtópont, a fizikai nap. (vízszintes tengely)

Tudjuk, azért „hold”ként van ábrázolva a fizikai nap, mert csak TÜKRÖZI, a fizikai világban megjeleníti a szellemi nap fényét. Ezért Anya ő, aki először csak tükrözi a szellemi napot, aztán hordozza őt bolygóként, (Ahura Mazdaként hordozza a fizikai nap a szellemi naplényt a megtestesülés első fázisában) majd a föld bolygón Szűz Máriaként valódi fizikai testet ad neki.

Ez a vizszintes síkú megjelenés („nap” - Atya - „hold”) a merőleges síkban (ahogy a szellem megjelenik a fizikai világban) Jézus Krisztusként a pártán elől, és Boldogasszony-Szűzmáriaként hátul testesül meg, ölt fizikai, emberi formát.

A csillagászati, matematikai törvények értelmében tehát a koronán hátul csak a Nagyboldogasszony-Szűz Mária lehet, mert különben, második gyújtópont híjján összeomlik a föld naprendszerben kijelölt pálya síkja.

Eddig a hagyomány. Az idők folyamán a keresztény kultúrában a pontos csillagászati ismeretekkel rendelkező mágus népek tudása háttérbe szorult. A hatalmat olyan kultúrák gyakorolták, akik nem rendelkeztek magas szintű csillagászati ismeretekkel, tehát NEM ÉRTETTÉK már ezt a hagyományt. Mivel nem értették, ezért mint veszélyes tanhoz ellenségesen viszonyultak és a hit tisztasága nevében irtó hadjáratot indítottak a hagyomány, és azok hordozói ellen. Könyv égetések, a XX. századból is jól ismert kulturális forradalom (terror) formájában irtották azt a hagyományt, ahol a több ezer éves tudás a hit alapja volt. „Azért kell elhinni, mert a hit a vallás alapja”

Ez a szlogen lett a keresztény vallás dogmája. Aki tudott is, és értette, hogy a hitnek milyen fizikai világban megjelenő folyamatok az alapjai, azt üldözték, elégették.

Miért?

Milyen tudatlan erők erőszakolták rá magukat a tudást hordozó népekre, személyekre?

Honnan vindikálták a jogot, hogy ostoba tudatlanságból fakadó agresszivitással „őrizői” legyenek a tiszta keresztény hitnek?

Lelki vezetőkre is kell ilyenkor gondolnunk – Marburgi Konrádra például, Árpád-házi Szent Erzsébet „lelki vezetőjére” akit ha Erzsébet és tiszta társnői MEGSÉRTETTEK, arca elborult, nem szólt napokig és csak úgy tudták kiengesztelni ezek az angyali tisztaságú nők, hogy hagyták magukat megkorbácsolni. Vajon egy szellemi vezetőt mivel lehetett megsérteni? Milyen szellemi vezető az, aki sértett hallgatással büntet, és csak akkor hajlandó megbocsátani, ha nőket agyon verhet?

Egy súlyosan beteg ember személyiség jegyei ezek. De sajnos többek ennél. Egy súlyosan beteg (fejletlen) kultúra hordozóját, magának a kultúrának a fizikai megtestesülését láthatjuk Konrád mester személyében.

Tanulságos Konrád mester halála is. Éppen gyalog igyekezett valahová, amikor két lovag felismerte Konrádot, mint azt az embert aki mint inkvizítor a lovagok évekig tartó raboskodásának okozója volt. Mit tettek a lovagok? Ott helyben agyonverték Konrád mestert.

Canis Domini – az Úr kutyái. A Domonkos rend nevezte így magát, amely rend az inkvizítorokat adta Európában. Domonkos rendi szerzetes volt Árpád-házi Szent Margit „lelki vezetője” is, aki szintén megkínozta Margitot. Domonkos rendi szerzetesek vezették a mágus-pereket Magyarországon, amelynek eredményeképpen azok az emberek, akik azért hittek, mert tudtak, belső száműzetésbe vonultak. Már akik megmaradtak.

Ez a fajta szellemiség inspirálta azokat a személyeket, akik a Szent Koronán a képcseréket végrehajtották. Nem tudjuk, hogy kifejezetten sötét, rontó szándék jelent meg a képcseréknél, vagy egyszerűen a fentebb jelzett agresszív butaság nyilvánult meg, annak érdekében, hogy a „szentségtörő” ATYA-FIÚ-ANYA hármasságból a dogmának megfelelően kiiktassák az Anyát és kísérőit, tehát helyreállítsák az általuk helyesnek vélt rendet.

A szellemi kutatások Magyarországon az utóbbi 25 évben hihetetlen eredményeket produkáltak. Tényként kell leszögeznünk: a világon ebben az időben a Kárpát-medencében születtek a legjelentősebb szellemi eredmények. A tudati lélek korában az egyedül megfelelő hozzáállással, tiszta tudatú gondolati úton - tehát nem révülésben kapott információkkal - folyik az emberiség kozmikus hagyományának feltárása. Annak a hagyománynak a feltárása, mely a Teremtő Atya a Fiú és a kozmikus Anya üzenetét őrzi az emberiség számára és hordozza a feltámadás titkát.Könyvismertető

Két Kör - Napjelképek rendszere, Naprendszer jelképek

A Napjelképek nem csupán a Napot, hanem a Föld-Nap rendszer pontos méreteit is kódolják. A bemutatott példák alapján felsejlik az az ősi tudás, amelyből kiderül, ismerték a Nap méretét, valamint az ellipszis két gyújtópontját is - jóval Kepler előtt. A kulcs a Hold szerepének megértése, mert a Hold, mint jelkép, elsősorban a második gyújtópontot képviseli. Ezzel világossá válik sok magyarnak nevezett jelenség, jelkép, esemény, valamint létrejön az eddig csak érzett kapcsolat: a Szent Korona Nap és Hold jelképe, az Országalma, a csíksomlyói napfelkeltenézés, a Hungar népnevünk, Nimród ősünk, az Időtlen Fekete Kő, a rovásírás, a számneveink, valamint a NAP szavunk között. Ugyanakkor minden régi kultúrában is megtaláljuk a két körünket. Lerajzoljuk a Nap jelképek közös térbeli geometriai szerkezetét, amely eszközt ad e jelképek rendszerezésére.

A könyv 368 oldalas, keménytáblás, könyvjelzős, fóliázott kivitelű

könyv honlapja: rumitamas.nagyonjo.com

Tartalom:

Szent Korona
Hun-gar, az Égi Kör
Alalu
Az élet jele
A sumér nép neve: HUN-GAR
Csíksomlyó: HUN-GAR szertartás
Szent Korona Pantokrátorképe: a Naprendszer modellje
Országalma
A Pantokrátor kép szerkesztése
Miért 1 hüvelyk a trónus szélessége?
Az úr trónusa és a négy evangélista
Az Úr trónusa = Úr széke
Kába Szentély - Kába kô
Kincs, ami nincs
Menny helye az égen
Mennyei Jeruzsálem, a bibliai négyzet
Fehér-Várak, a földi menny sarkai
Mit mért Eratosztenész?
Fény-várak rendszere
Európa elrablása
Attila, a Napkirály sírja
Gólya hozza a gyereket
A Pantokrátorkép és a kereszt
A glória szerepe
Szent Korona ferde keresztje
Ferde kereszt és az Országalma
Precessziós mozgás a Pantokrátor körül
Koronázódombi szertartás
A király szó jelentése
Stonehenge - Szent Korona - Csíksomlyó
Nap oltár kô és Szent Korona
Stonehenge építésérôl
A kígyó, mint sátán jelképe
Halotti szemfedô
Európa
Samas Napisten Ravennában
San Vitale (szent Élet)
Galla Placidia mauzóleum
Ortodox baptisterium
San Appollinare in Classe
Máté evangéliumoskönyv
Románkori Európa
Kopasz Károly Tours-i bibliája
Kells-i kódex
Lindisfarne-i evangeliárium
Apokalipszis Asszonya és a Pálosok
Sankt Gallen
Geronai katedrális Teremtés kárpitja
A lorschi keresztrefeszítés
Csécs középkori temploma
Atyaisten, körzô van a kezében!
Az ember, mint a világ képmása
Koronázási palást
Két Kör: a kultúrák közös világmodelljei
Világ-sárkánygyík Ádámmal, Évával
Éva almája
Avarok sótartója
Szibéria, Kína
Kínai naprendszer: Jin-Jang
A teknős térbeli rajza
Tibet - Avalokitesvara
Észak Amerika
Közép Amerika: Teotihuacan
Teotihuacannak van még egy piramisa?
43200-as szám
STU - méter - Csillagászati Egység
Aztékok két napja
Azték Naptár
Chaco kanyon - Chetro Ketl
Szkíták két napja - a Szkíta Naptár
Tatárlakai táblácskák
Kígyósi korong
Egyiptom; Szárnyas Nap szimbólumok
Benben kô
Szkarabeusz
Két kör - Tutanhamon szemei
Csengersima: az ötnyelvű világkép
Kopernikusz a templomban
Táltos a toronyban
Abraxas - az évistenség helye
Abrakadabra
Griffmadár
Magyar mitológia: Kicsoda Mitrász?
A Pantokrátor neve: Nimrud
Pantokrátorkép kulcsa: Edessza
A babiloni Naprendszer tervrajz
Salamon temploma, pecsétje, neve
Rovásírás
Az Idôtlen Fekete Kô leletegyüttese
A somogyi rovás tanítótábla - Samas Napistennel
A somogyi táltoskô - az Idôtlen Fekete Kô
A NAP szó eredete, értelme
A táltos kövek rendszere
Mi a közös a szarvasi molnár, a táltos és a Pantokrátor alakjában?
1 centiméter
Leonardo Da Vinci - Vitruviusi Ember
Nagymácsédi mellkereszt
Az Idôtlen Fekete Kô Csillagászati Egysége
Egy expedició története
Sisakos emberek
Folyamatleírás a táltos kövön
Égi kör leírása - rovásírás betűkkel
Menóra, a Naprendszer kétfázisú modellje
Menóra és a magyar szimbólumok
Ellipszis a számneveinkben és a mesékben
Föld és a Hold betűi
Az égi kör emberke ligatúrája
Az ellipszis pontjai; Szentháromság
Isten az ôstan
Isten Gyermekei: KA-AN-GAR
Triászok
Dobszerda
Ádám és Éva az édenkertben
Mi volt elôbb? Tyúk vagy tojás?
Erdély naprendszer címere
Világtojás a Kalevalában
Kis gömböc - az ellipszis tulajdonságai
Nap jelképek rendszere, Naprendszer jelképek
Széttört világkép
Összefoglaló táblázat
A két kör minta elterjedése
Precessziós kör az égbolton
Utószó Látta-e Johannes Kepler a Szent Koronát?