Kedves Résztvevő Feleink!

Ha nem is csoda van születőben, de mindenképpen egy nagyszerű kárpát-medencei összefogás valósul meg idén is a Feltámadási menet által. Négy ág köti össze az időben húsvétot pünkösddel, és e négy ág fűzi össze térben a Balatontól Csíksomlyóig népünket, éljenek tagjai bármely területen is Burgenlandtól Kászonig. (Köszönet ezért külön is a nézsaiaknak, akik imanyolcaddal segítik létrejöttét.) Összekötő eszménk a krisztusi jövőbe hit, melyhez társul a közel múlt pozitív változásaiért a Jóistennek mondandó hála. Mindezek gyümölcse lesz az együvé tartozás, az összefogás, a közösségi élet – család, település, nemzet – megerősödése, és ebből fejlődik ki az itt élő népek bizalmon és szereteten alapuló felebarátsága is. Külön öröm számunkra tehát, hogy a Feltámadási menetben erdélyi szlovákok, bácskai horvátok is részt vesznek.

- A feltámadási jelvény a rúdjáról levehető vagy lecsavarozható, s ily módon akár személygépkocsiban is szállítható. … A feltámadási jelvényre a résztvevő közösségek egy szalagot köthetnek fel. Mivel a feltámadási jelvény nagypéntek, húsvét és pünkösd szimbolikáját is tartalmazza Árpád-kori módon, méltán mondhatjuk, a szalagfelkötés egyúttal a nemzetünkhöz tartozásnak és sorsunk vállalásának is jele! A szalagfelkötésre általában a fogadási ünnepség keretében kerül sor.
- Az érkezők egy fóliás könyvet is visznek magukkal. Ebbe minden közösség egy-egy könyörgést, kérést tehet bele, így, mondhatni, a nemzet kérései gyűjtődnek össze, s jutnak el a csíksomlyói oltárhoz. Kérjük, hogy ki-ki úgy tegye bele a lapját, hogy a rajta lévő szöveg olvashatóan látszódjék!
- Ha készülnek fényképek, tudósítások, beszámolók, elküldhetők a www.bucsujaras.hu honlapnak Cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Ott közzé lesznek téve!
- … Csíksomlyóra pünkösdkor a Feltámadási menet sok résztvevője elmegy. Ott a feltámadási jelvényeket várhatóan fent a Kis-Somlyó nyergében, a tábori oltárnál lévő Madonna-szobornál láthatják viszont a nagymise idején. Ezt követően a somlyóiak leviszik a Péter-Pál templomba. Hogy a nemzet könyörgéseit, kéréseit mikor tárják a Jóisten elé Somlyón, erről később tudunk az érdeklődőknek tájékoztatást adni! …
- Ha bármi kérdés adódik, a következő elérhetőségeket vegyék igénybe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy (0036)-30-3325009. Postacím: Közösségi Ház, 8621 Zamárdi, Honvéd u. 6. Feltámadási menet.
Isten áldjon mindnyájunkat! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás – békesség! Békesség Istentől!  Dicsőség Istennek!

Kelt. 2011. április 19-én, Zamárdiban.
Gál Péter
egyházközségi képviselő
mint főszervező

A 2011. ÉVI (VII.) FELTÁMADÁSI MENET MEGHÍVÓ LEVELE


Főtisztelendő Plébános Úr! / Nagytiszteletű Lelkész Úr! Tisztelt Egyházközségi Képviselő Testület / Gyülekezeti Presbitérium! / Önkormányzati Vezetők! / Civilközösségi Szervezők!

Mi, zamárdiak, a Feltámadási menet elindítói ezennel szeretettel köszöntjük a kezdeményezésünkben résztvevő régi és leendő társainkat! Kezdeményezésünk azért jött létre 2005-ben a rossz emlékű 2004. dec. 5-i népszavazást követően, hogy hirdesse elfásult, csalódott honfitársainknak a Feltámadott Krisztussal fennálló szövetségünket, és nemzeti újjászületésünk szükségességét. A kettőt egységbe fogva és egyszerre.

Tavaly végre kedvező változás történt Magyarországon: nemzetünk már nemcsak a szellem szintjén egységes, hanem a személyek tekintetében közjogilag is! A Jóisten szemében a teremtés velejárója, hogy népek és nemzetek szabadon és egységben létezzenek, ez lehet végre kézzelfogható valóság számunkra is. Nyilván sok magyar ember hite kellett ennek létre jöttéhez, és mivel kezdeményezésünk 2005 óta minden évben megvalósult, bizonyára a Feltámadási menet sok ezer résztvevője is a maga módján hozzájárult a történelmi változáshoz.

Első pillanatra úgy tűnhet fel, a Feltámadási menet teljesítette küldetését. De még nem így van! Ha siker koronázza a jó ügyet, akkor úgy illő, hogy hálát adjunk érte Istennek! Ezért az idei Feltámadási menet a hálaadás jegyében halad végig a kárpát-medencei magyarság területein. Továbbá: éppen az előbb említett kedvező változás miatt is mondhatjuk, a hálaadás kinyilvánítása mellett merjünk bátran még további segítségkéréseket az Úristen elé tárni!

Az idei Feltámadási menet tehát megújul: a benne résztvevő települések közösségei, ahogy haladnak az ágak Csíksomlyó felé, saját kérésükkel folyamatosan bővíthetik a Jóistennek szánt kérések csokrát. Végül aztán mindegyik egyszerre kerül Csíksomlyón az oltárhoz, így adva át Megváltónknak! Nem egy, az elindítók által megfogalmazott igei mottó impulzusa halad át nemzetünkön, hanem a nemzet adja össze segítségkéréseit, s juttatja el Csíksomlyóra.

Így aztán Őhozzá kerülhet oly sok gondunkra vonatkozó kérés a megszabadulás módjával, reményével: például az abortuszé a gyermekáldás örömteli elfogadásával; az alkoholizmusé a (teremtésbe illő) munkalehetőségek kiszélesedésével; a válásoké a házassági szövetség vállalásával és a nagycsaládok létrejöttével; a fiataljaink életét lealacsonyító szórakozási tartalmaké a helyi közösségi élet felvirágzásával; az áligényeké és a kizsákmányolásé a hitélet erősödésével meg a szenvedők felé fordulással; a kisebbségi sorsúak erőszakolt asszimilációja az anyanyelvük használatának, identitásunk erősítésének lelki és intézményi eszközökkel történő kiteljesedésével, valamint a kárpát-medencei népek közötti megbékélés kifejlődésével; és lehetne sorolni bőven tovább orvosolandó bajaink sorát! Biztosak vagyunk benne, hogy egy-egy közösség olyan szándékot küld Csíksomlyóra, amelyért a hétköznapok során hit és cselekvés egységében tenni is akar! Így aztán a Feltámadási menet szárnyas keresztjére felkötött szalag sem puszta szimbólum lesz, hanem hitének és tenni akarásának jele!

Hogyan zajlik a Feltámadási menet? Az ágaiban kb. 3000 km-es nemzeti zarándoklat (protestáns testvéreink azt értsék ezalatt, hogy keresztyén magyar stafétaszerű összefogás) húsvéttól pünkösdig tartóan, a Balatontól Csíksomlyóig áthalad minden kárpát-medencei utódállamon. Ezt a távolságot a résztvevő közösségek körülbelül 30-50 km-es szakaszokat vállalva adják össze. A Feltámadási menet egyik ága Zamárdiból délnyugati irányba indul el, majd a szlovéniai magyaroktól visszafordulva Baranyán s Délvidéken, majd az Alföldön át a Maros völgyében lép be Erdélybe, s halad Somlyó felé. A másik ág Tihanyból nyugatra halad Burgenland felé, és Sopronnál keletre fordulva Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti össze Erdéllyel, Csíksomlyóval. A Feltámadási menet tavaly egy középső ágat is „hajtott”, mely az ország közepét öleli föl és Szatmáron át jut be Erdélybe. Idén a déli, alsó ágból egy új hajtást is megpróbálunk életre kelteni, hogy az Alföld közepe és Bánát is be legyen vonva.

A Feltámadási menet jelvénye – az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt – úgy van fából kifaragva, hogy mindkét útvonalé a teljes jelképet mutassa. Ez a motívum egyaránt elfogadható megoldás a katolikus és protestáns testvérek számára, Árpád-kori eredetében benne rejlik keresztény/keresztyén egységünk eszméje. Benne rejlik húsvét (kereszt), pünkösd (szárny) szimbolikája is. A kezdet egységét úgy fejezzük ki, hogy nagypénteken a tihanyi kálvária feszületénél még egy a feltámadási jelvény, majd délután 3 órakor válik ott ketté, s hozzuk át egyik felét Zamárdiba. A jelvényre a résztvevő közösségek egy szalagot köthetnek fel, a kísérő zarándokkönyvbe pedig beírhatják a csíksomlyói oltárhoz szánt közösségi kérésüket.

A Feltámadási menet létfeltétele, hogy 30-50 km-enként, az ún. stációtelepüléseken meglegyenek a helyi szervezők. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy plébánia, gyülekezet, lelkiségi közösség (Kolping-család, cserkészcsapat, keresztény/keresztyén férfi vagy nőegylet…) valamint világi közösség (például polgármester és segítői, huszárhagyomány-őrzők, polgári kör, kulturális egyesület) egyaránt végezte a helyi szervezést vagy segített abban.

Végül a Feltámadási menet egyik különös és nagyszerű kegyelméről külön is szólnunk kell: ma, amikor akkora nagy széthúzás tapasztalható mindenütt a Kárpát-medencében, csodálatos dolog, hogy katolikusok és protestánsok, nem tekintve a múltnak elválasztó történéseit, akár együtt egyszerre, mint például Hévízgyörkön, akár egymást követő stáció gazdáiként - például Magyarpéterfalva – Szőkefalva esetében -, részesei egy Krisztusközpontú magyar cselekvésnek! A Feltámadási menetben részt véve ki-ki hite szerint erősíti a magyarság Éggel való szövetségét. Az ősi magyar, útnak indító mitikus „létminta” – Hunor és Magyar csodaszarvas követése – ma keresztény/keresztyén formában így valósulhat meg.

A Feltámadási menet pünkösdkor úgy ér véget, hogy a csíkiak, kalotaszegiek, és reményünk szerint idén a temesváriak felviszik a feltámadási jelvényeket a Kis-Somlyó nyergében zajló ünnepi nagymisére. Ott találkoznak, és az összeértetéssel jelképesen újra egy jelvényt azután a csíksomlyói közösség viszi le a plébániatemplomba a csángó misére. Ebben a templomban őrzik minden esztendő szalagjait, a feltámadási jelvények pedig évente visszakerülnek a balatoni kiindulási helyre. A kárpát-medencei magyarság kéréseinek Úristen elé tárását a ferences atyák vállalják. Ennek részleteiről minden résztvevő közösséget tájékoztatunk.

Egy stációtelepülési közösség konkrét teendői: a településükre beérkező, előttük lévő stációtelepülés menetét kell fogadniuk, és az átvett feltámadási jelvényt, zarándokkönyvet alkalmas helyen és módon másnapig tárolniuk. A szervezőknek ebből következően a következő stáció szervezőcsoportjával is előre fel kell venniük a kapcsolatot, hogy azok szintén megszervezhessék a menet ünnepélyes fogadását. Mi minden szervező közösségnek megküldjük az előtte lévő és az utána következő szervező kör elérhetőségét, mihelyst ők megadták nekünk. Ha ők a tavalyiak volnának, már közvetlenül is érdemes hozzájuk fordulni, mert a személyes kapcsolat már adott.

A fogadási ünnepséget ki-ki a saját elképzelése szerint szervezi meg. (Összeköthető szentmisével, istentisztelettel, rövid liturgiával, verssel, énekkel, beszéddel stb.) Mi ajánljuk a hálaadás eszméjét is az előbbiek alapján! És továbbra is ajánlunk egy székelyföldi ötletet: a feltámadási jelvény átadásakor vagy a nagycsaládok vagy a résztvevők gyermekei lehetnének a főszereplők, hiszen nemzetünk jövőjének letéteményesei a gyermekek! A fogadási ünnep lelki gazdagsága növekszik az által is, ha reá a szervezők meghívnak olyan személyeket, akik elmagányosodtak, testi vagy lelki nyomor a sorsuk, és talán egy új kezdet lenne számukra a rájuk figyelés.

Feltámadási meneti szakaszát kinek-kinek meg kell szerveznie: kik viszik tovább közülük a feltámadási jelvényt, mikor indulnak; mi az útvonal (ebbe földút is beleeshet); hol állnak meg pihenni; vagy közbenső települési közösséggel találkozni? Milyen formában mennek: gyalog, autókkal, busszal, kerékpáros csapatként, fogatokkal stb.? Kell-e rendőrségi bejelentést, útvonal-biztosítást kérni? A gyalogos zarándoklatnak van tán a legmaradandóbb élménye, tapasztaltuk. Lehet „kombinált” is: az elindulás elején, a település határáig gyalog, onnét közlekedési eszközzel, vagy a következő stációtelepülés határáig közlekedési eszközzel, onnét gyalog. (Nálunk, zamárdiaknál úgy történik, hogy egy csapat végig gyalog megy, s úti célunk vége felé csatlakoznak hozzánk autókkal odajött földijeink.) A zarándoklat vagy menet formája függ továbbá attól, milyen a szervező közösség „ereje”, mit tud vállalni; munkanap van-e vagy munkaszüneti nap? Függ az útszakasz hosszától, az útvonalba eső közút forgalmasságától, az időjárástól, a résztvevők száma faluhelyen az időszerű mezőgazdasági munkáktól. Most már akadnak olyan szervezők, akik a saját és a következő stációtelepülés közötti településeket úgy vonják be a zarándoklatba, hogy nemcsak egy szalagot köttetnek fel velük útjuk során, hanem át is adják nekik a jelvényt, s azok viszik tovább frissében. Ebben az esetben tehát nem az előző stációtelepülés közössége érkezik meg a következő stációhelyre, hanem egy közbenső. Sőt, a közbenső akár továbbadhatja a következő közbensőnek is. Ez azért is jó megoldás, mert cselekvőleg sokkal többen vesznek részt a Feltámadási menetben, másrészt a 30-40 km-es fáradozás terhe így megoszlik. De ez esetben is érvényes, hogy még az útvonaltáblázatban megadott napon kell a Feltámadási menetnek elérnie az új stációt! Az ilyen szervezés nyilván többletmunkával jár. (A nagyszerű szervezésnek köszönhetően például egyszer Fertőd - Kapuvár Csorna között mindegyik településen hol az iskolások, hol a plébániák, hol a polgármester, hol az iskolák fogadták az odaérkező menetet.) A szervezés része még, hogy a következő stációtelepülésre ért (vagy közbenső településre, ha ott adják át a feltámadási jelvényt) résztvevőik hazaszállítását is meg kell oldani. A szalagokon üzenetképpen egy idézet szerepelhet, amely utalhat a Somlyóra küldött kérésre is. Nekünk nagyon tetszik, hogy a felkötött szalagok túlnyomó többsége általában a helyi színeknek, helyi címernek felel meg. (Minden évben egyébként a szalagokat a csíksomlyói plébániatemplomban egy külön tartóra átteszik.) Ha más felekezetű keresztények is élnek településükön, szeretettel ajánljuk a helyi szervezők figyelmébe, hogy őket is próbálják megnyerni a Feltámadási menet ügyének, és hívják meg őket a helyi ünnepségre! Ha többnemzetiségű a település, a nem magyar közösség felé is lehet nyitni. (Szép példája az összefogásnak a hévízgyörki, ahol három felekezet – evangélikus, református és katolikus – közös ünnepe a Feltámadási menet odaérkezte. Nemesmileticsen horvátok is részt vettek az ünnepségen, Élesden pedig szlovákok. Hasonlóképpen, ha településükön van egyházi oktatási intézmény, diákjait, tanárait érdemes bevonni!) A környékbeli települések követeit is meg lehet hívni a fogadóünnepségre vagy a menetbe.

Kérjük, ha mód van rá, készítsenek fényképet, digitális fényképet, filmfelvételt, mert szeretnénk a Feltámadási menetnek minél több mozzanatát minden résztvevő közösséggel megismertetni a képekből készített összefoglalóval. (A Duna Tv vallási szerkesztősége is 2006-ban ezekből az anyagokból állította össze a Feltámadási menetről az Isten kezében-sorozat pünkösdvasárnapi 25 perces filmjét.) És reméljük, vallási híradóikban idén szintúgy beszámolnak a menetről úgy, mint tavaly. Ha szeretnék, hogy helyi ünnepségükről, szakaszukról a Duna Tv tudósítást készítsen, kérjük, jelezzék nekik vagy nekünk! Természetesen, mi nem garantálhatjuk, hogy egy forgató stáb önöknél biztosan megjelenik, de igényüket jelezzük a szerkesztőségnek! A szervezéshez, lebonyolításhoz biztos támaszt jelent, hogy velünk mindig kapcsolatba tudnak lépni!

A következő telefonszámon vagyunk elérhetők: (00-36)-30-332-5009, este: (00-36)-84-345035.
E-mai
l-ünk naponta olvasott: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ne vegyék rossz néven, hogy általában az email-es kapcsolattartást szorgalmazzuk, de a hatalmas szervezőmunka miatt ez a legpraktikusabb!
Postacímünk: Feltámadási menet – Közösségi Ház, 8621 Zamárdi Honvéd u.6.

Részvételi szándékukat illetően nagyon reménykedünk mielőbbi, gyors válaszukban! Annál is inkább, mert a kb. kétszáz kárpát-medencei stációtelepülés beillesztése a Feltámadási menetbe nagyon-nagy feladat! (Annyi személyes megjegyzést hadd tegyek ehhez, hogy a főszervezést Zamárdi egyedüli népművelőjeként, négy gyermekes apaként, és kétszeres képviselőként végezve van teher a vállamon, amit tényleg megkönnyítene a gyors visszajelzés!) Akár egy sms is elég, hogy például: „IGEN! KŐSZEG”, vagy egy telefonhívás a számítógépet ritkán használóknál. Honlapkapcsolat 2007 óta: http://www.bucsujaras.hu/feltamadasimenet2007.htm Itt lehet nyomon követni a Feltámadási menetről szóló tájékoztatókat, beszámolókat. (Úgy is lehetséges az elérése, hogy a www.bucsujaras.hu a keresés tárgya, és ott egy további kattintás.) Ide bárki beküldheti saját ünnepük élménybeszámolóját! A korábbiak még most is olvashatók! Ha egy korábbi résztvevő közösség már nem akar részt venni a Feltámadási menetben, természetesen elfogadjuk és tudomásul vesszük, csak azt hadd kérjük tőle, ezt a szándékát is tudassa velünk, hogy ne akadjon meg a szervezés. Ha valamely közösségnek nem egészen megfelelő az útvonalterv, egyeztessünk róla! Ha bármely közösség környékükön újabb település közösségét tudná meghívni, kérjük, adja meg nekünk is elérhetőségüket!

Isten áldja Önöket! Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Áldás, Békesség! - Békesség Istentől!

Kelt: 2011. február 15-én.
A zamárdiak, egyházközségi képviselőik és Kocsi György plébános támogatásával:

Gál Péter
egyházközségi és települési képviselő, főszervező