Ott is, ahol a háborgó emberi elme szinte helyrehozhatatlan károkat okozott. Csak az ember maga áll ellen a változásnak, kivülállóként akarja szemlélni és megélni a változást is, nem érti, hogy õ is a bioszféra része, így nem érti annak üzeneteit sem.A harmadik évezred elsõ esztendejében a Kárpát-medence pipacstengerben úszott. Próbáljuk megérteni ennek az üzenetnek a tartalmát! Most, hogy a pipacs szirmai lehullottak,a gubókban érik a mag, és a mágikus társ, a búzavirága búzával együtt dõlt, s csak harmadik szellemi társuk, a kamilla tartja magát, próbáljuk megérteni, hogy mirõl is beszélnek nekünk!

Ha egyetlen növény beteg vagy éppen pompázik, az annak szól, aki azt észreveszi. Ha egy növényfajta tömegesen betegszik meg, vagy feltûnõen nagy számban és területen virul, az mindig az ott élõk tudatállapotával függ össze. A ma imagyar ember errõl éppúgy nem akar tudomást venni, mint a tõle nyugatra élõk, s kábult állapotában meg van gyõzõdve róla, hogy csak a sors vak vagdalkozását tapasztalja. A purgatórium lényege, hogy szemben állunk a kapu õrével, a sárkánnyal, vagyis önmagunkkal. A vízöntõ tudat meg fogja nyitn iaz utat a teljességben való gondolkozás elõtt, hogy túllépjünk az anyagi világon. Ennek jelei és üzenetei a szellemi térben és az anyagi világban folyamatosan jelen vannak, így a növényvilág nekünk szóló üzeneteiben is. Gondoljunk a közelmúlt ilyen eseményeire, a körtefák tûzelhalására, a bokrétafák (vadgesztenyék) tömeges megbetegedésére, a tavalyi pitypangözönre. Ezeknek az üzeneteknek a megértésére csak a testlélek-szellem kiegyensúlyozott hármasságában élõ, illetve azerre a harmóniára törekvõ ember képes.
 
Bizalmunkat a matériából a magasabb szférákba kell áthelyeznünk. Minden fizikai jelenségnek megvan a szellemi szférában zajló megfelelõje, és ugyanez fordítva is igaz, a szellemi történések a fizikai világban is változásokat idéznek elõ. A szellem és a lélek szféráiból származó üzenetként érkezõ jelenségeket hiába próbáljuk fizikai síkon megoldani (például a növényvilág megbetegedéseit ipari permetezõszerekkel kezelni), mert nem külsõ dolgokról, hanem saját életünk megoldatlan problémáiról van szó. Ha az ember a problémás élethelyzeteinek megoldásában nem hajlandó kilépni az anyagi világból, akkor a változások szellemi szinten zajlanak le a mi tudatos részvételünk nélkül. A fizikai síkon ez fájdalom, betegség, baleset formájában jelentkezik. A növényvilággal, mint egy másik létminõséggel való kommunikációnak egyik legemelkedettebb módját a magyar szellemi hagyomány növényi elixírjei õrzik.Nézzük meg ilyen szempontból az idei pipacstengert a mágikusan hozzátartozó búzavirággal és a kettõsüket támogatóés kiegészítõ kamillavirággal!
 
A pipacs, a piros nagyasszony ki tudja tárni a láthatatlanra nyíló ajtókat, megengedi, hogy pillanatnyilag félretegyük problémáinkat (de nem ment fel a felelõsség alól), visszavezeti az emberi tevékenységet a természet ritmusához. Ha szembetudunk nézni a testi és lelki fájdalmakkal, segít megtisztulni a változásra kész embernek. Ahol a pipacs nagyasszony szoknyája meglibben, ott újjá születik a szabadság, de csak azok számára, akik hajlandóak önmagukkal szembenézni. A pipacs szól azokhoz is, akik kívülrõl várnak segítséget ahelyett, hogy belsõ erõiket mozgósítanák, alvó képességeiket ébresztenék fel és harmonizálnák.Jung szerint azokat a potenciális tartalékokat mozgósítja, amelyeknek nem vagyunk tudatában, pedig hozzánk tartozó,elementáris, archetipikus erõk. A pipacs nagyasszony elixírje ezeket a minõségeket ébreszti fel és a mindennapokban kamatoztatja.
 
Segítségére elsõsorban azok szorulnak rá, akiknekaz életét ideológiák, politikai vagy intellektuális irányzatok,szekták, drogok határozzák meg. A pipacs elixírje megtanítja,hogy az igazi érték, amit hajszolunk, bennünk szunnyad. Segít,hogy a bennünk lévõ tiszta forrás és tudás fölfakadjon. A vele járó legfontosabb minõségek tehát a belsõ hang meghallása, a kiegyensúlyozottság, a nyitottság. A pipacs elixírje élethelyzeteinkben a nõi szeretet erejét és erényét kelti életre és harmonizálja. Déméter, a Föld termékenységének istennõje a kalászok között pipacsot is tart a kezében. Lánya, Perszephoné éppen pipacsokból szedett csokrot, amikor Hádész, az alvilág ura feleségül kívánta.
 
A pipacs és a búzavirág kettõsében a pipacs maga az esztétika,a búzavirág az etika. A piros nagyasszony azt láttatja meg,ami szép, szeretetre méltó és harmonikus, a kék úrfi pedig azt, ami pontos és igaz. Ketten a búzaföldek szélén találkoznak,vagyis a kalászosok kozmikus antennaerdejét használják saját kettõsük összehangolására. A búzavirág segíti a spirituális elõrelátást és tisztánlátást, segít kiválasztani a felénk áradó információtömegbõl a nekünk fontosat, nem engedve magunkra zúdulni a perverz és parazita információáradatot.
 
Segít annak felismerésében is, hogy mikor kell külsõleg támogatnunk egy rászorulót és mikor teszünk jobbat azzal, ha hagyjuk, hogy maga tapasztalja meg, hogyan tud önmagán segíteni; valamint hogy felismerjük, hogy egyáltalán segítségetkér valaki, hiszen az nem mindig szavakban történik. A fizikaisíkon a lélek tükrének, a szemnek a tisztítója és gyógyítója, de nemcsak fizikai értelemben enged újra látnunk.A pipacs és a búzavirág szellemi terében szelíden, de határozottan ott van a kamilla, újabb támaszt nyújtva számunkra,hogy a megbolondult világban talpon tudjunk maradni. A kamilla a hagyományos orvoslásban gyógyítja a szemet, hajat,ekcémát; fertõtlenítõ, görcsoldó gyulladásgátló, gyengéd altató hatása van stb. Elixírként a lélek síkján segíti azokat, akiket szélsõséges indulatok fûtenek. Az anyagi, lelki és szellemi túlfûtöttség közepette segít meglátni, milyen területen õröljük magunkat fölöslegesen. Megnyugtat a rossz hírek kiváltott a stressz és félelem ellenében, az igazságtalannak érzett események,élethelyzetek közepette. Végsõ elkeseredésben a kamilla vigasztaló üzenetet hoz, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva és biztosít küldetésünk értelmérõl.Akik megélték a kamilla segítségét, gyakran számolnak be egy lágy és érzéki, de életerõs kék fényjelenségrõl, ami vigaszt és erõt nyújt. (Virágának lepárlásakor kék színû esszenciát kapunk.
 
Az összes többi virágé halványsárga vagy narancsszínû.Ez a kék, a lapis lazuli színe, a Szaturnusz géniuszának,a kapu õrének, az idõ és a karma mesterének jelenlétét jelzi aföldi világban.) A kamilla harmonizálja az ember hét õsprincípiumhoz tartozó hét energiaközpontját. Tudtunkra adja,hogy a lélek sokkal ékesebb, mint a velejáró diszkrét anyag,valamint, hogy minden testben örökifjú lélek lakozik.Az élet nagy folyamához visszatalálni, levegõhöz és új távlatokhoz jutni, ebben segít a kamilla. Amikor magba szökken,virága fonalkássá válik és zöldaranyban csillog a legforróbb,szíkes talajon is, ilyenkor látszik leginkább a kamilla lényege; áttetszõen feloldódik a fényben, mintha a fehér szirmok közötta forróságban megállt volna a levegõ. Aztán a szirmok hátra hajlanakés a virágok parányi üstökösként tévedhetetlenül irányulnak egy égi célpontra.A kamilla éteri szubsztanciái mellett két fontos ásványi anyagot tartalmaz, a nátriumot és a káliumot.
 
E két anyag egyensúlyának fontos szerepe van a szervezet mûködésében. Fölös felhalmozódásuk vese- és mellékvese-gondokat okoz és közvetve az õket szabályozó adrenalin termelésének zavarait. Az egyensúly eredménye a jó közérzet, vagyis a vér tisztasága.Amit a fizikai síkon a vér jelent, az a szellemi síkon a tudat.A kamilla elixírje a legkifinomultabb módon aromatizálja a tobozmirigyet és a napfonatot, és ezen a tengelyen hat lefelé,ami által segít a herék, a méh, a végbél megbetegedésein,megzavart terhességnél, terhességmegszakításnál, és ezen testtájékok gyulladásos, görcsös megbetegededéseinél.
 
A kamilla szélsõséges érzelmi reakciókat mutató gyermekekproblémáink kezelésére és nagy idegi megterhelést jelentõ élethelyzetek feszültségeinek oldására is kész.A kamillavirág barlangjában lakó tündér kiszabadulva minden enyészettel, pusztulással, elhalással járó folyamatban gyógyítóan hat, a halál ellenében ébredést (objektivitást) hoz.Gyönyörû látvány egymás mellett a bíborvörös, a búzakék és az aranysárga, a három, egymással kivételes szellemi viszonyban álló növény virága. Ez a három szín jelenikmeg a népi kegytárgyakon, a nem egészen száz éve még sorozatban faragott koronás Boldogasszony-szobrokon, valamint a három elixír egy-egy cseppjének aurájában a Kirlián-felvételeken, illetve az elixír finom kristályszerkezeteit elemzõ mikroszkópikus felvételeken is. Ez a három növényilét segíthet bennünket gondolkodásunk minõségének felemelésében, aminek révén lehull rólunk a félelem és fájdalomterhe. Ehhez együtt kell mûködnünk velük, meg kell értenünk üzenetüket, ahogy a betegségeinkét is. A betegség a lelki feladatainktól történõ eltérés jelzése, éppen olyan súlyos,mint az eltévelyedés maga. Minden ember számára szent jelzés a saját betegsége.A növényvilág a következõ évek kozmikus rendjében újabb üzenetekkel és szelíd ajánlkozással fog elénk állni. Talán hajlunk a megértésre ott, ahol a növény medicinája a planetáris princípiumokon keresztül hat ránk és segít bajaink orvoslásában.
 
Paracelsus írja:
 
Az emberi szívet alkotó elementárok azonosak a Napot alkotó elementárokkal. A Nap székhelye a mikrokozmoszban a szív.
 
A kamilla a Nap õsprincípiumának uralma alatt áll, és ez hat a pipacs és a búzavirág erejében is más princípiumok mellett. A Nap géniuszát csak a holdsarlón álló Boldogasszony közvetítésével, az anyag szeretet energiájával, vagyis evilágilétünk szellemi rezgésével közelíthetjük meg. Az ember szakrális anatómiája szerinti bal és jobb oldal, illetve a bal és jobbagyfélteke is e két princípium uralma alatt áll.A materialista ember e kettõsség elõl akar elzárkózni, amikor egyetlen agyféltekével,csak a spekulatív gondolkodással akar állni a világban,ezért rohan a káosz felé. Földünk állapota és természeti jelenségei mindenkor hûen tükrözika rajta élõk gondolatait.
 
 
Somlósi Lajos : Geobiológia (részlet)

Forrás: napielemozsia.hu