Sarlós Boldogasszony-napi fogadalmi nagybúcsú Futásfalván


Sepsiszentgyörgyi független napilap  - kiadja a H-PRESS

FUTÁSFALVA (ALUNGENI)

Közigazgatásilag Torjához tartozó, 400 lelkes, római katolikus település a Bodoki-hegység lábánál, Háromszék egyik búcsújáró helye. A nemzetközi úttól 8 km-re fekvő települést Kézdivásárhely és Ikafalva felől lehet megközelíteni – sajnos – csak makadámburkolatú úton. 1544-ben Fwtásfalwa néven említik. Messziről fehérlik tiszta időben római katolikus kegytemploma. Védőszentje Szent András apostol. 1851–56 között építették. Plébániája a  Kézdi-orbai főesperesi kerülethez tartozik, filiája Ikafalva (Icafalău).


Régen is jelentős vallásos központ lehetett, hisz a falu fölötti Kápolna-bércen Szent Imre emlékére, lenn a falu alatti völgyben Urunk színeváltozására szenteltek kápolnát az elődök. 1538-ban már plébánia. 1648-ban Gyergyai János papnak adta ki magát, s így működött 1659-ig, amikor Csíkzsögödön kivégzik a Paphalálának nevezett helyen.
A XVI. századtól 1948-ig van katolikus iskola.A földből előbukkanó nyílvesszők, sarkantyúk, az ide letelepedő székely magyarság korai emlékei. Itt – a Sóskút nevű helyen – került napvilágra a 148 darabból álló híres futásfalvi római köztársasági éremlelet, agyagkarikák, bronzból készült „tokos” fésű.
Számos látnivalót nyújt a kegytemplom és környéke. Itt őrzik a Csíksomlyói Istenanya szobrának 1750-ben, fából készült hasonmását, amelyről feltételezik, hogy a szabadságharc idején „a veszedelem elől”, a felsőháromszéki Esztelnekről menekítették Futásfalvára. A restaurált műhöz, a Háromszéki Szűzanyának nevezett szoborhoz, Sarlós Boldogasszony napján (július 2) fogadalmi nagybúcsút, zarándoklatot tartanak. A templom oltárképe Szent András apostolt ábrázolja (Veres Márk műve, 1823-ból). A szentély jobb falán egy, 300 éves, fából készült corpus látható. A templombelső új keletű freskóit (az Utolsó ítélet, Krisztus áldozata) Lukácsovits Magda készítette. Az épület külső falán millenniumi, millecentenáriumi és világháborús emléktáblák láthatók. A templom bejáratának monumentális székely kapuja előtt láthatjuk a Márton Áron-emlékművet, az udvaron 1822-ből és 1867-ből származó emlékkeresztet. A templomkert utcára néző szélén emlékmű van. Állították a magyar kereszténység és államiság millenniumának, a falu negyvennyolcas hőseinek és a földvári fogolytáborba elhurcolt vértanú – pap – áldozatok emlékére (1999).1993-ban egy km hosszúságú szabadtéri keresztút épült a falu melletti magaslatra. Ez a mindenkori fogadalmi búcsú és zarándokút végpontja. Műemlékként tartják számon a Csákány Ibolya- és a Pál János-féle székely kapukat 1833-, illetve 1841-ből. A Márton Zoltán-féle bennvalón a lakóház 1707-ből való, gabonása XVIII. századi építmény, kapuját 1877-ben emelték. Emléktábla látható a helybeli iskola homlokfalán is. Az intézmény írásos említésének 360. éves évfordulója alkalmával helyezték el. Az épületben Salamon Ferenc iskolaigazgató és tanár helytörténeti gyűjteménye tekinthető meg. Építészettörténeti értékkel bír az 1828-ban épített Hamar–Vargyassy-udvarház s annak monumentális „rakott nagykapuja”. Ebből a faluból származott a híres harcos Makó György. Előbb Mihály vajdának, majd Székely Györgynek volt „csapatvezére”. Barcarozsnyónál esett el a Radul vajda elleni harcban. Itt van a fészke a Hamar famíliának is, hisz itt ringatták bölcsőjét Hamar Lázár (1780–1846) római katolikus plébános és egyházi írónak. A ma is élő Sandi család régebbi tagjai (József, Pál és István) huszár századosként, hadnagyként, illetve káplárként küzdötték végig az 1848–49-es szabadságharcot. Futásfalván született Bardócz Mózes, mezősámsondi plébános, akit 1944-ben gyűjtőtáborba hurcoltak Földvárra, ahol meg is halt 1945. II. 19-én.  A falu nevének eredetéről a legkülönbözőbb szóbeli hagyományok forognak közszájon. Az egyik Kún László magyar királlyal kapcsolatos, miszerint a Hamar családot ő űzte volna el az anyaországból. Amikor aztán – harcai során – éppen erre a vidékre került, egy életveszélyes helyzetből – futása közben – éppen a Hamarok mentették meg. Így kapta volna donációba a királytól ezt a helyet a família, „s a helyet futásáról Futásfalvának mondta a király”. Híres az itt készülő szilvapálinka. A falu belterületén, az egyik völgyben, gyengén szénsavas ásványvízforrás van (Marcella-kút).

Sepsiszentgyörgy

Kincses Futásfalva [Kisgyörgy Zoltán riportja, 2002]  

Tiszta idõben sem látszik, oly távol fekszik a Kézdivásárhely felé tartó fõúttól ez a falu. Ott húzódik meg a nyugati szelek árnyékában, a Bodoki-hegység lábánál. Ha télen nagyon tombol a Nemere, hóviharaival napokig elzárja a falut a nagyvilágtól. Nem világvége azonban ez a hely. A rómaiak is jártak erre, itt hagyták ezüstkincseiket. De kincs a nép kitartó szorgalma, nyelve és katolikus vallása iránti hûsége, kincs a visszaszerzett erdõvagyon, a termõföld, a gyümölcsöt érlelõ talaj, kincs a magyar történelmi és egyházi értékekkel ékített templombelsõ és cinterem, a székely múzeumszoba, egyháztörténeti kegyszerek, emlékek gyûjteménye, a falu új köntösbe öltöztetett iskolája, a párját ritkító falukapu, kincs a mélyben rejtõzködõ és a jövõben hasznossá tehetõ savanyúvíz.

Mire épül a jelen?

Szinte hihetetlen, hogy évezredekkel korábban már élt ezen a helyen az ember. Nagy Géza (1855—1915) régész, etnográfus, a Székely Nemzeti Múzeum múzeumõre egy 1891-ben megjelent beszámolójában ír arról, hogy a Futásfalván élõ Hamar Ignácz úr, földbirtokos öt egész és egy töredékes, széles élû, bronzból való ,,vésût" ajándékozott a múzeumnak. A tárgyakat ma is õrzi az intézet. Innen került a múzeum gyûjteményébe egy még régebbi tárgy, egy ,,õskori agyagkarika". A második világháborút követõ esztendõben a Sóskút nevû részen, Lukács István udvarán agyagurnából látott napvilágot egy 148 darabot számláló, római köztársaság kori ezüst éremlelet, a ,,futásfalvi kincs". Ebbõl nemcsak Szentgyörgyön, hanem a bukaresti Régészeti Múzeumban is õriznek néhányat. A pénzek a régész-numizmaták szerint a Kr. e. 72—172 közötti idõbõl valók. A leletmentõ Hamar család ma is él fészkében és a távolabbi településeken is. Jelen vannak a Rákóczi György-féle 1635-ös összeírásban, és 1742-ben kaptak nemesi oklevelet Mária Teréziától. Kúriájuk Futásfalván ma is áll. Hasonlóképpen a múlt iránt érdeklõdõ Lukács família leszármazottai is élnek.

Mire épül a jelen és a jövõ, ha nem bizonyítjuk mások elõtt, hogy ilyen kis méretekben, falvaink szintjén is régi, kultúrát és mûvelõdést teremtõ a mi népünk? — magyarázza a rá oly jellemzõ ,,gesztikulálással" Tifán Lajos atya, a falu plébánosa a volt katolikus felekezeti iskola egyik termében berendezett egyházi múzeumszobában, melyet az ez évi zarándoklat idején láthattak is a Futásfalvára sereglõk. Kegytárgyak, rózsafüzérek, medálok, keresztek, érmék, püspöki ajándékok, régi gyertyatartók és számos más dokumentum érzékelteti, hogy búcsús helyen járunk, melyet Erdély római katolikus érseke, dr. Jakubinyi György is meglátogatott. A kegytárgy- és emlékgyûjtemény szomszédságában, külön teremben a XIX. századot, nagyapáink korát idézõ székely szobabelsõt rendezett be a plébános a múlt- és hagyományõrzés jele gyanánt.

Újjászületik egy iskola

A fennállásának lassan negyedik évszázadához közeledõ futásfalvi alma mater ottjártunkkor még munkatelep volt, de szeptember 15-én már itt kezdték meg a tanévet. A dombtetõn álló épületet ugyancsak megviselték az évszázadok, s mint mondták, a földrengés egyszerûen kettérepesztette az építményt. Ez is nyomós érv volt arra, hogy a falu iskolája ott szerepeljen azon Kovászna megyei iskolák között, melyek világbanki támogatással újraépültek, megszépültek, korszerûbbé váltak, bõvültek.

Salamon Ferenc volt igazgató kollégánknak, a Kézdivásárhelyi Mûvelõdési Ház jelenlegi igazgatójának az volt az érdeme, hogy ráérzett az épületmentés fontosságára, a nem mindennap kínálkozó lehetõségre, összeállította a szükséges dokumentációt, más szóval ,,idejében lépett" — jegyezték meg adatközlõink, Marthi Mária Éva fizika—kémia szakos igazgatótanár és férje, Bene Róbert történelem—földrajz szakos tanár. Az Ax-Group csoportja konszolidálta, új köntösbe öltöztette az iskolát. Ottjártunkkor készültek a melléképületek. Új padokkal, katedrákkal látták el az osztálytermeket, részben kicserélték az asztalosmunkát is. Már szerelték a központi fûtést is. Két, fával mûködõ kazán szolgáltatja majd a meleget, a száraz fa ott van már az udvaron.

Mi lesz a vízzel, hisz enélkül nem lehet elképzelni a központi fûtést? — tettük fel a kérdést Bokor Bélának, a torjai önkormányzat alpolgármesterének, Futásfalva ugyanis Torjához tartozó település.

Van olyan egyezség, miszerint a vizet nekünk kell bevezetniük az épületbe — felelte. — A munkálatot megkezdte már az a cég, amely a gázt vezeti be a községközpontban. 1,2 milliárd lej szerepel erre a célra az idei költségvetésünkben.

Futásfalvi utunk alkalmával láttuk is, hogy ássák már, mélyítik a sáncot, melybe a csövezetet kell majd lerakni. A vizet egy bõ hozamú forrásból, mintegy 800 méter távolságról kell az épületig vezetni. Futásfalva távol esik a községközponttól, de távol Kézdivásárhelytõl is. Hogy iskolája legyen, nyolcosztályos, így hát létkérdés. Nos, élõ ez az iskola. Bár a gyermeklétszám egyelõre csökkenõ, a közeljövõben helyre fog billenni. Tizennyolc óvodás biztosítja az aranytartalékot, és szakképzett óvó bácsijuk is van. A jelenlegi 30 I—VIII. osztályos tanulóból 11 a szomszédos Ikafalváról jár — gyalogol esõben-hóban — ide, ott ugyanis nincsen felsõ tagozat. A futásfalvi pedagógusok székely kaput terveznek az iskola bejáratához.

Vojna Zoltán egy kapura való fát ajándékozott nekünk — pontosított Bene Róbert —, és két helyi faragóval, a Menhárt testvérekkel, Edvinnel és Szilamérral szándékszunk kifaragtatni.

Az anyagiakat a Bene család és a helybeli tanári kar vállalta magára. A futásfalvi alma maternek testvériskolája is van a magyarországi Telekgerendáson. Több alkalommal került már sor kölcsönös látogatásra, családi és baráti kapcsolatok alakultak ki a két falu családjai között. Vita tárgya még ma is Futásfalván, hogy ki lehetne az a faluhoz és iskolájához is kapcsolódó személyiség, aki nevet adhatna a kis intézménynek. Felvetõdött nyilván a történelmi hadvezér Makó György, fel a ma is élõ Sandi család egykori három negyvennyolcas katonatisztjének a neve, de fel a Futásfalván született Hamar Lázár (1780—1846) római katolikus plébános, egyházi író neve is. S mert az iskola épülete már hamar ideális állapotba kerül, ez a kérdés ,,már a könnyebb dolgok közé tartozik".

Ki látott még ilyen falukaput?

Látja-e? Ilyen a mi papunk. Erõsen aktív, még túlontúl az. De jó magyar ember, és mint pap nem enged a negyvennyolcból. Sokszor már túlzásba viszi. Ezért kissé neheztelünk is reá, de utána belátjuk: fáin ember, így is jól van! Látta, ugye, a falukaput? — biztatott, hogy nézzük meg, ha nem láttuk volna, egy magát megnevezni nem akaró híve a lelkésznek. Mesélték a faluban, hogy tudni akarták, milyen szerzet ez a pap. Akkor látták meg, hogy egy tõrõl vágott magyar ember, amikor a futásfalviak megfordulták magukat Tifán Lajos szülõfalujában, Székelyvarságon! Arról van szó, hogy a falu bejáratánál ízlésesen — kõbõl és fából — kialakított és apostoli kereszttel kombinált építmény áll, ez a falukapu. Homlokán ,,a világ legismeretlenebb nyelvén", székely rovásírással adja a tábla az érkezõ tudtára a település nevét. Ezt követi Futásfalva magyar, román és végül német nyelvû neve. Az apostoli kereszt tetején a Szent István Király felirat emlékeztet arra, hogy ez is a magyar millennium tiszteletére készült. Futásfalva azok közé a települések közé tartozik egyébként — épp Tifán plébános jóvoltából —, ahol a magyar történelem és a helytörténet minden eseményének emeltek már emléket. Talán nincs is itt tér mindenik felsorolására. Azt azonban meg kell említenünk, hogy a templom elõtt millenniumi park van. Ebben láthatók az eklézsia két vértanú papjának — Páll Gyulának (1901—1966) és Bardócz Mózesnek (1907—1945) — Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrászmûvész által megformált mellszobrai.

Futásfalva Mária-kegyhely — hangsúlyozta a plébános. — Az volna egy eljövendõ tervünk — melyet az ide is ellátogató érsek úr is szorgalmazott —, hogy egy bõvebb kiadványt nyomtattassunk az egyházról és a kegyhelyrõl is. Ehhez jó alapul szolgálna a kézdivásárhelyi irodalomtanár, István Anikó jól dokumentált dolgozata. Ami az iskolát illeti, én már kifejtettem, hogy névadóként a falu szülöttét, a vértanúhalált halt papot, Bardócz Mózest javasolom. Õ az identitástudat és a hithez való hûség példaképe lenne a gyerekek számára.

Elismeréssel kell szólnom lelkészünkrõl — jegyezte meg Bene Róbert, aki egyébként az RMDSZ helyi választmányának az elnöke is. — A plébános befogadta a volt felekezeti iskola helyiségébe gyermekeinket, amíg javították az iskolát, és személyesen hozott el jó adag magyar igazolványt Futásfalvára Budapestrõl. Az igazolványok kiváltásának mozgalma igen jó alkalom volt arra, hogy beszedhessük a tagdíjak egy részét, hisz a pénzre nemes és magyar dolgok elvégzésében nagy szükségünk lesz a jövõben.

Halastó a hegyek alatt

Györgyjakab Leventénél kopogtattunk. Hallottuk ugyanis: álma, hogy kertjében, amúgy hasznavehetetlen helyen, halastavat létesítsen. Hegy alatti lapos, sátés-mocsaras kertjében már neki is kezdett álma megvalósításának. Pihenõ erõgépek álltak a félig már elkészített medence mellett.

Olyan 70x15 méterre rúgnak majd a méretei — mondta. — Növényevõ halakat, kárászt és pontyot akarok majd ide telepíteni. A vízzel nem lesz gond, mert a medence fejénél van három bõvizû forrás, de van annak saját fenékforrása is, közel a talajvíz. Azt is sikerült megtudnunk, hogy intézik már a faluban a magánerdõk ügyét. Az erdõ Futásfalván a ,,nagy kincs". Elébb áll valamelyest a közbirtokossági erdõk ügye. Szerzõdést kötöttek már az erdészettel, és hamarosan nekifognak a kivágandó fa bélyegzésének.

Egy doboz futásfalvi föld

Balázsné Bardócz Katalin meséli: bármilyen politikai változás is történjen, véghez fogja vinni azt a régi tervét, hogy megrajzolja az Orbán família családfáját. Van ugyanis — megalapozottan — egy olyan szimata, hogy Orbán Viktor volt magyar miniszterelnöknek apai ágon erdélyiek a gyökerei. — Elfoglalt és sokgyermekes ember az, nem csodálkozom, ha nem foglalkozott sohasem családfájának összeállításával — mondta Katalin asszony. — De én tudok, amit tudok. Bardócz Mihály nagyapám leánytestvérének, Ágnesnek egy Orbán nevû csendõrtiszt volt az ura Csíkban. A románok kiutasították az országból. Gyermekei is mind kimentek. Leányka voltam, amikor Orbán Béla Pestrõl idelátogatott, és akart vinni magával oda egy doboz futásfalvi földet. No: az Orbán ivadékok ott mind élnek. Õk ápolják azt a családi hagyományt, hogy Orbán Viktor a fajtájuk! Ha valami pontosabbat tudok, meghívom azt az embert ide, kóstolja meg a futásfalvi szilvapálinkát, a laskalevest, a töltött káposztát és a pánkót! Nyomtassa el majd egy jó pohár hideg borvízzel a futásfalvi Marcella kútból.

    Futásfalvát 1992 januárjában nyilvánította kegyhellyé nagyméltóságú és főtisztelendő dr. Jakubinyi György, Erdély érseke. Tegnap tizenkettedik alkalommal tartottak Sarlós Boldogasszony napján fogadalmi nagybúcsút. Csütörtökön Tifán Lajos plébános fogadta a moldvai Pusztináról és Lujzikalagorból ide zarándokoló közel ötven csángómagyar búcsúst, akik dr. Jáki Teodóz Sándor győri bencés paptanár vezetésével érkeztek Felső-Háromszékre. Este 8 órakor a kegytemplomban ünnepi szentmisére, majd gyertyás körmenetre került sor a faluszéli Szent István-kereszthez, amit éjszakai virrasztás követett a kegytemplomban.
    Tegnap reggel 8 órakor a kegytemplomban szentmisét celebráltak, utána gyóntatásra került sor, majd Tifán Lajos plébános a Csíkszékről, Udvarhelyszékről, Alsó-Háromszékről, Erdővidékről, Orbaiszékről, a Barcaságból, Aradról és Felső-Háromszék majdminden településéről, valamint az anyaországi Győrből, Egerből és Szegedről érkezett zarándokokat fogadta. Az ünnepi szentmise 11 órakor a kegytemplom kertjében felállított szabadtéri oltárnál kezdődött, ahol Tifán Lajos plébános házigazdaként köszöntötte a jeles vendéget, Erdély római katolikus érsekét, a környékbeli papságot, a vendégeket, a határon innen és túlról érkezett zarándokokat. Az ünnepi szentmisét dr. Jakubinyi György érsek celebrálta a környékbeli papság részvételével. Közreműködött a Kelemen Antal által vezényelt rétyi fúvószenekar. A szentmisén a paptestvérek köszöntötték ft. Bakó Antal alsócsernátoni plébánost pappá szentelésének 25. évfordulóján. A szentmise a magyar himnusz közös eléneklésével ért véget, majd a több száz fős tömeg Mária-énekeket énekelve, élükön futásfalvi lovasokkal és templomi zászlósokkal, elindult a tizennégy stációs, egy kilométer hosszú útszakaszon a Golgota felé, a hegytetőn felállított anyakereszthez, ahol elénekelték a Magnificumot, majd a csángók Jáki Teodóz Sándor bencés paptanár vezényletével az Ó, szent István dicsértessék című éneket adták elő.
    A hegyen az érsek szólt az egybegyűltekhez, majd a főpapi áldás és a székely himnusz közös eléneklése után a tömeg Mária-énekeket énekelve visszatért a kegytemplom bejárati székely kapuja mellett felállított új kereszthez, melyet Tifán Lajos plébános állíttatott az 1993-as első zarándoklat emlékére. Dr. Jakubinyi György érsek megáldotta és megszentelte a kézdiszentléleki Bartalis testvérek által készített emlékművet. Ezután az érdeklődők megtekinthették a kibővített múzeumot, melyben a régi anyagok mellett miseruhák, egyéb kegytárgyak és gyertyatartók kaptak helyet.
    Jűlius 3-án, szombaton délelőtt ünnepi szentmise volt, utána körmenet a kegytemplom körül.
    A szentmisét celebrálta és a szentbeszédet mondta dr. Jáki Teodóz Sándor győri bencés paptanár, aki 75. születésnapját itt ünnepelte. 19 órától szentmise a Szűzanya szeplőtelen szíve tiszteletére. Ezt a szentmisét a papi hivatásokért ajánlják fel. Vasárnap ismét ünnepi szentmise volt, melyen a liturgikus ének vezényletét dr. Jáki Teodóz Sándor atya látta el. A szentmise után ünnepi körmenet tartottak az 1980-as tragédia színhelyén felállított emlékkereszthez, ahol engeszteléssel egybekötött megemlékezés volt. 

"