OUGOEI.

§. 20. Ougoei Birodalmának kezdete tsendes.
Ougoei Birodalmának kezdete elég tsendes vala: mivel a' Sinaiak a' Déli Tartományoknak hódításában foglalatoskodtak. Ezt szerentsésen végbe-vivén, a' Hunnok ellen fordíták erejeket. Először ugyan két Fő-Hadi-Vezér kettős Hadi-Sereget vezetett ellenek, a' kiknek minden hasznok nem más, hanem a' nagy unalmas fáradtság vólt. Következendő esztendőben maga a' Sinai Császár is elérkezett, száz-huszon-négy ezer népet vezetvén, a' ki is előre kűldött Követ által izente Ougoeinak, hogy minden Tartománnyaiban lévő népeivel adná meg magát, máskép életét szerentséivel együtt kotzkára veti. Ougoei midőn ezeket hallá, megboszszankodván a' Követeket vasra vereti, és Tatár-Országnak Pai-Kal nevű tava mellé számkivetésbe kűldé. Ez midőn hírévé lett a' Sinai Császárnak, tsak hamar viszsza húzta, nem tudom mi okra nézve, az egész táborát. Jó víz vólt ez Ougoei malmára, mert időre engedtetett néki, hogy az ütközethez szükséges készűleteket tehetne; erre hogy még több időt nyerhessen, Követeket kűlde Sinába olly parantsolattal, hogy készakarva késedelmeskedvén, úgy főznék a' békesség felől való alkut, hogy azomban több ideje lehessen az ütközethez váló készűletekre. Ezek még haza sem mentek, midőn a' Sinaiak a' Hunnokhoz viszontag más rendbéli követséget kűldöttek. De úgy vélem, hogy ez mind a' két részről nem úgy annyira követség, mint kémlés vólt, hogy annál könnyebben egyik Tartomány a' másiknak titkos szándékát, hadi erejit, és készűletit kitanúlhassa.

§. 21. A' Hunnok Fejedelme személye szerint a' Sinai Birodalomba szándikozik.
Midőn egyik Fél a' másikat Követségekkel látogatja, a' Sinabéliek azt kívánták Ougoeitól, hogy a' maga tulajdon fiját kűldené átal kezességbéli zálogúl: a' mellyre ez nem akart állani, hanem azt jelelté a' Sinai Birodalomból nála lévő Követnek, hogy erről, és a' közönséges jónak több környűlállásairól maga személye szerint akarna értekezni, és végzést tenni a' Császárral, azért is, ha menedék engedelmet nyerne, kívánná a' Sinai Császárt tulajdon Birodalmában személye szerint megtisztelni. Alig jelenté ki ezen szándékát Ougoei, azonnal erről a' Követ gyors izenet által tudósítja a' Császárt, a' ki minden késedelem nélkül parantsolatot ád, hogy Siganfu városában olly palota készíttetnék, a' melly Kéo hatalmas Császárnak illendő szállása lehetne. Már mind a' két Fejedelem útra indúlt, hogy az említett helyre mehessen, midőn egy reménytelen eset az egész dolgot félbe szakasztá. A' Hunnok Követje a' Sinai Birodalomban úton lévén, nyavalyába esik, és ámbár a' Sinai Nemzet semmi kőltséget nem sajnált, és fáradságot el nem múlatott, hogy megorvosolhassa, ez mindazonáltal elnehezedvén meghal. Ennek halálát a' Sínaiakra fűzte Ougoei, mintha ők lettek vólna halálának erőszakos okozói, azonnal félre tévén a' barátságot, fegyvert ragad; amazok sem vóltak túnyák magok védelmére, hanem azonnal Hadi-erőt tesznek a' határokra, hogy a' Hunnok' sebes lépésit hátráltassák; és így egyik sem sokat árthatott a' másiknak. Ougoei azomban meghal, Krisztus születése előtt száz öt esztendővel, és a' fijára hagyja a' Birodalmat.