KIUNTCHING.

§. 15. Kiuntching ellenkezéssel van a' Sinaiakhoz.
Kiuntchingre szállott Laochám az ő Attya halála után az Országlás. A' ki az Attya, és Sinabéliek között tett békességet felbontván, Chansy Tartományt, harmintz-ezerből álló lovas sereggel rútul feldúlta; nem is várta, hogy köszöntésire jőjjenek a' Sinai Birodalmat védelmező katonák, hanem jó korán öszve-szedett ragadományokkal az egész sereg viszsza tére a' maga Országába. Minekutánna azomban Kiuntching egy Sinabéli Herczeg-Aszszonyt vett vólna Feleségűl, békességet tarta az említett Birodalommal.

§. 16. A' Sinaiak magok szerentsétlenségire felbontják a' békességet.
Semmiben nem háborgatta már Kiunthching a' Sinaiakat, hanem ezek magok bontották fel az egyességet; Vuti nevezetű új Fejedelemnek tsak mind azt súgták, hogy fegyvert kötne a' Hunnusok ellen. Reá is beszéllették: mert minden halasztás nélkül három-száz-ezerből álló Hadi-Sereg gyűjtetik, a' melly három részre osztatott: Egyiket Hangankou vezette. Másikat Likovám. Harmadikat pedig Vamkue, a' ki a' hadat leg-inkább javaslotta. Elérkezének immár Chansy Tartományba, a' hol első próbát Vamkue aktra tenni: hadi tsalárdsággal akarta ez a' forróba dönteni Kiuntchinget, de nem ment ki a' pénzire. Ez May városának sántzai között elrejti az egész tábort, azután a' Várnak Fő-Kapitányát elküldé Kiuntchinghez, hogy ezt tsalná a' Várhoz, mintha a' Várat fel akarná néki adni. Elhitte a' Vár Fő-Kapitányának szavát Kiuntching, és száz-ezer Katonát vévén maga mellé, megindúla Chansy Tartományba May városa felé, semmit nem gyanakodván a' tsalárdság felöl. Vamkue Hadi-Vezér azomban előre tett reménységével Kiuntching Császárt előbb megfogta, hogy sem elérkezett vólna, de nagyon megtsalta a' reménység. Előbb koppasztotta tudniillik a' madarat, hogy sem megfogta vólna: mert midőn az említett Vártól éppen nem meszszire vólna Kiuntching, látá, hogy a' Sinaiak minden tábori rendtartás nélkül fellyebb 's alább tsavarognának, mint a' dongó legyek; ez gyanúságot üte Kiuntching' fejébe, ha talán, a' mint valósággal úgy is volt, valamelly tsalfaság nem volna-é közöttök? nem is ment tovább, míglen ezt ki nem nyomozta, a' mellynek e' képpen ment végire: a' Katonái egy Százados Tisztet fogtak vala el a' Sinabéliek közzűl, és ezt Kiuntching' eleibe vezették; a' kit kérdésre vévén az említett Fejedelem, kénszeríté a' Sinai tábor környülállásainak megvallására. Ez mindeneket kijelentett Kiuntchingnek, hogy melly számú Sereggel, és minémű szándékkal jelentek vólna meg. A' jelen lévő veszedelemről tudósittatván Kiuntching, okosan a' maga táborát viszsza húzá, és minden kárvallás nélkül viszsza tért a' maga Birodalmába. Vamkeu Sinai Fő-Vezér pedig, hogy szándékát végbe nem vihette, szégyenletében magát megölte; leg-inkább, mivel úgy is tudta, hogy szerentsétlen próbatételéért néki, mint Hadi-Vezérnek, a' Sinai Birodalomnak törvénye szerint halállal kellene fizetni. Kevés idő múlva ismét öszve-kaptak a' Sinabéliek a' Hunnusokkal, de ugyan tsak akkor is ezek vóltak a' nyertesek, úgy, hogy Likovámot is, a' ki az egész tábort vezette, elfogák. Szerentsésebb vólt következendő esztendőben a' had-viselések: mert sok ezeret rabságra vivén a' Hunnok' Tartománnyából, hogy adósak ne maradjanak, őket keményen megverték; jóllehet, hogy azután ezek-is viszsza adták a' kőltsönt.

§. 17. A' Sinaiak haszontalanúl szándékoznak a' Hunnok Biradalmát elrontani.
Meszszebb kezdették már terjeszteni gondolatjokat a' Sinaiak, és azon munkálkodtak, hogy a' szomszéd Országokkal öszve-kaptsolván fegyvereket, a' Hunnok' Birodalmát egészen elrontsák, ugyan ezen járatban követséget botsáttának Tatár-Országba, a' melly Éjszak felöl határos vala a' Hunnok Birodalmával. Kiuntchingnek talán tsak megsúgta valaki az egész titkot, mert vigyázókat állított, a' kik a' Sinai követet, a' ki titkon a' Hunnok Birodalmán, mivel arra sokkal közelebb vólt, által akart menni, megragadnák. Akaratja szerént történt a' dolog; mert a' Sinai Követ kezébe kerűlt, a' kit rabságba rekeszte Kiuntching; nem is szabadúla onnan ki, míglen Kiuntching Krisztus Urunk születése előtt száz-huszonhat esztendővel meg nem halt vólna.