JUUS. Kr.u. 18

§. 44. A' Sinai Császár Juust leteszi a' Fejedelemségről.
Juust, Hienlének öttsét választották a' Hunnok Fejedelemnek, a' ki Jóti nevet vevé magának. Ez mihelyt Fejedelemségre jutott, azontúl követséget botsátta a' Sinai Udvarhoz, rész szerint, hogy azzal barátságot kötne, rész szerint pedig, hogy azon drága ajándékokban, mellyeket illyetén követségek alkalmatosságával a' Sinai Udvar adni szokott, részesülne. Tudta ezt Mámus, hogy illyen követségek, és látogatások által ürűlne a' tárház; ezt a' szokást nem tsak elrontani, de a' Hunnok Császárával minden barátságot félbe-szakasztani szándékozott; sőt hogy készen lenne az ellenkezés, eltökéllette magában, hogy Juust letaszítaná, a Királyi-székből. Hozzá kezdett az erőszakhoz, és Tangot, a' ki alattomban nagyon tudta tsapni a' levet a' Sinaiaknál, Hunnusok Fejedelmévé tette, Siupu nevet adván néki. Ezt hogy Birodalmában megerősítse, halhatatlan Hadi-Sereget küldött segítségére; úgyhogy az egész Birodalomban minden rabokat kieresztetett a' tömlötzből, és a' táborba kűldé; ezen felűl minden harmintzadik férjfiúnak kardot kötött az oldalára, a' kikből olly nagy sereget állított, mellyhez hasonlóról soha sem emlékezett a' Sinai Nemzet. Azomba a' Hunnusok sem vették tréfára a' dolgot, a' kik hazájokat, 's igaz Fejedelmeket szeretvén, Juus mellett vóltak; ezek is ugyan tsak férjfi módon viselvén magokat, mind addig rontották Mámus' Tartornányit, míglen a' maga Országabéli Népe nem szívelhetvén rút kegyetlenségét, ellene támadott, és Hieun által, a' kit Fejedelemnek tett, Mámust letaszítá a' Királyi-székből.

§. 45. A' Sinai Birodalomnak igáját a' Hunnoh kirázzák nyakokból. Kr. u. 42
Mámus esete által egy kevessé megpihentek a' Hunnusok, sőt annyi bátorságot vettek magoknak, hogy a' Sinai Birodalom igájának levetéséről, a' mellynek Honházi idejétől fogva adózók voltak, gondolkodnának. Nagyon segítette iparkodásokat a' Sinaiaknak magok között való egyenetlensége, kik közzűl Kuamuti, és Liufang a' Birodalomról egymással veszekedtek. Ez Juushoz, a' Hunnusok Fejedélméhez folyamodott, a' ki őtet mint Császárt erőszakoson a' Sinaiak' nyakára tolta. De nem vólt állandó a' Birodalma; mert Kuamuti annak vetekedő társa annyira meghüvelyezte őtet, hogy szomorúságában megdermedne. Szégyenlették ezt a' Hunnusok is, a' kik Liufangnak védelmezői vóltak; ugyan azért régi szokások szerént többszöri rablással, és pusztítással tromfolták meg a' szomszéd Birodalmat. Az alatt Juus életét végzi Krisztus születése után 46-dik esztendőben.