FOTCHULOJOTI.

§. 36. A' meghalt Honházi Császár Feleségeinek példás vetekedése.
Fotchulojoti emeltetett Honházi után a' Birodalomra olly kötéssel, hogy ennek halála után az ő öttse Itutchyasu, a' kinek az Attya' végső rendelése szerint a' Báttya előtt kellett vólna Fejedelemnek lenni, bírná az Országot. Ez a' végzés lett erántok, minekiutánna a' Király' Feleségei közzűl kettő erkőltsös vetekedést tarta, mellyben egyik a' másiknak fiára mintegy erőszakosan tolta az Országlást, ritka példájára az Aszszonyi Nemnek, a' melly igen ritkán szokta magától elmellékelni a' méltóságra vezető alkalmatosságot. Lám hogy a' régi Magyar Aszszonyságokban is vóltak olly nevezetes erkőlts szeretők, a' kiknek halhatatlan tselekedete, Unokájiknak örökös példája lehet!

§. 37.A' Hunnus Fejedelemnek Követje álhatatlan a' maga Urához.
Elkezdvén az országlást Fotchulojoti, elsőben is az Attya' négy Feleségei közzűl a' legifjabbikat, a' ki a' Sinai Birodalomból való Herczeg-Aszszony vólt, feleségűl vevé. Ez jóllehet barátságot tartott a' szomszéd Birodalommal; keveset hibázott azomban, hogy fel nem bomlott közöttök a' jó szomszédság, a' mellynek oka innét eredett: Fotchulojoti Követeket kűldött Sinába, nagy árú, és igen betses ajándékokkal, ennek Követjei közzűl egy, szántszándékkal elállván a' maga Fejedelmének hív szolgálatjától, a' Sinai Császárhoz akara szegődni: a' Császár, hogy a' Hunnusok Fejedelme előtt ez által valamelly ízetlenséget ne okozzon, nem örömest hallotta azon hitszegő Követnek pártolásra hajló helytelen szándékát. Ez azomban midőn azt vallotta vólna magáról, hogy készebb vólna a' maga tulajdon életének végzője lenni, hogy sem a' hazájába, a' mellytől egészen elidegenedett, viszsza térne: reá állott az állhatatlan embernek állandó esenkedésire a Császár, és megengedte, hogy megmaradhatna a' Sinai Birodalomnak valamelly részében; hogy pedig ezen hit-másoló Követnek szándéka valamelly színes palástal béfedeztetnék, betegségnek jeleit mutatta külsőképpen, mintha a' nyavalyától elbádgyadt tagjai annyira megerőtlenedtek vólna, hogyha illy állapotban viszsza akarna térni hazájába, a' lehetetlenséggel kellene néki viaskodni. Nem vólt még is ezen fortély olly titokban, hogy ezt a' Hunnok' Fejedelme meg nem sajdította vólna; a' melly eset, kevésben múlt el, hogy fel nem bontotta a' barátságot. Azomban tíz esztendeig tartó uralkodása után életét végzé Krisztus születése' előtt huszon-kilentz esztendővel.