A korabeli támadások lényegét, a jogos ellenvetést tömören úgy foglalhatjuk össze, hogy - a hegyek nem azért vajúdnak, hogy egereket szüljenek. Egy olyan gazdag motivikájú népmesekincs, mint amilyent Grimmék és követőik (Artur és Albert Schott, Bechstein, Benfey, Köhler, Liebrecht - hogy csak az Arany Lászlótól hivatkozottakat említsük) elemzés tárgyává tettek, sokkal nagyobb fokú változatosságot mutat, mint hogy pusztán ennek a négyes ritmusképletnek valamiféle keresztrejtvényszerű rejtjelezését gyaníthatnánk benne. Fölmerül az a kérdés is, miért kell egyáltalán rejteni ezeket a tudnivalókat? A természetnek ez a fajta ritmusa miért nem írható le egyszerűbb szavakkal? Mire jó ez a nagy apparátus, ráadásul ilyen rendkívüli változatossággal alkalmazva? Ha ennyi különböző karakterű, nemű, életkorú szereplő feleltethető meg néhány alapvető természeti változástípusnak, akkor úgy tűnik, nem releváns, nem igazán leleplező erejű a modellünk arra az információra nézve, amelyet ki akarunk olvasni belőle.

Ez az összegzés, amelyet természetesen Arany László is a szakirodalomra, tehát korábbi - elsősorban az említett német szerzőktől származó, illetve őket bíráló - munkákra hivatkozva tett meg, mindmáig hat, és hosszú időre dezavuálta azt a módszert, amely az évkört, mint ciklikusan ismétlődő eseménysort, választotta a népmeseelemzés modellhátteréül. Akik ezek után megkísérelték, hogy a természetnek részletezettebb, most már több elemből álló ciklusegységeivel (például a tizenkét elemű állatövvel) modellezzék a meséket, könnyen kitehették magukat annak a veszélynek, hogy a korábbi, ma már bízvást elhamarkodottnak minősíthető állásfoglalásokra való hivatkozással, egyszerűen kirekesztődnek a "szakmából", vagy nevetség tárgyává válnak.

Jellemző, hogy a magyar népmesekutatás "fő" vonulata (Erdélyi János, Katona Lajos, Solymossy Sándor, Honti János, Ortutay Gyula, Katona Imre, Dégh Linda) teljesen figyelmen kívül hagyta az évkörrel való egyeztetést, mint meseértelmezési lehetőséget, és ez az eltökélt negligálás egészen napjainkig tart. Kibédi Varga Áron 1976-ban, a párizsi Magyar Műhely hasábjain (14. évf. 50. sz., 32-50. o.) Népmese és irodalomelmélet címmel számot adott az elmúlt másfél évszázad jelentősebb nemzetközi népmese-interpretációs kísérleteiről. "A mesekutatás területén - írja - elsősorban három irányzatot különböztethetünk meg, és ezeket sematikusan a történelmi földrajzi vagy finn iskola, a mélylélektani iskola és a strukturalista iskola kifejezésekkel jelölhetjük." (I. m. 36. o. kiemelések tőlünk, P. G.) A "finn" irányzat csúcsteljesítményét szerzőnk az Aarne-Thompson-féle mesetípus-katalógus összeállításában látja; a pszichoanalitikus közelítések közül Erich Fromm Piroska-, és ~ F. Grant Duff Hófehérke értelmezését tartja iskolapéldának; míg a strukturalisták közül az orosz Vlagyimir Proppra és a francia A. J. Greimasra hivatkozik elsősorban.

Más csoportosításokban külön tételként szerepel a népmeséknek a beavatási rítusokkal való összevetése, mint az értelmezés lehetséges szempontja, s ekköré is egész iskola szerveződött már a szóban forgó másfél százados időszakban, a kezdeményező francia SaintYves-től (Perrault-meseelemzések) a Hófehérke-mesét ilyen nézőpontból vizsgáztató N. J. Girardot-ig (Journal of the American Folklore XC. 1970. No. 357.). A magunk részéről ide sorolnánk a Rudolf Steiner nevével fémjelezhető antropozófiai iskola ilyen irányú munkásságát is. Ennek az irányzatnak kezdettől fogva szívügye volt a népmesék értelmezése, és ezek az értelmezések a mai napig többé-kevésbé folyamatosan kerülnek publikálásra. Egyik legismertebb példájuk Friedel Lenz: Bildsprache der Marchen című könyve, amely 1971-ben Stuttgartban jelent meg először, és azóta több kiadást ért meg.

A Grimm-mesék Lenz feltételezése szerint is egyfajta beavatási misztériumot életnek át, járatnak végig az olvasóval, illetve eredetileg a hallgatóságukkal. Nála a meseértelmezés reprezentatív keretei - Grimmék feltételezésétől eltérőleg - már nem az évszaki keretek, hanem egy olyan hármasságból adódnak össze, amelynek az emberen belüli hagyományos háromszintűség feleltethető meg. Ennek egymásra épülő szintjei: a testiség, a lelkiség és a szellemiség. Ezen a "háromfokúságon" belül próbálja megtalálni a mesei motívumok helyét és szerepét. Mi feleltethető meg a mesékben az említett három szintnek? A szellemiségnek - mutatja ki Lenz - mindig a férfiszereplő. Az ő alakváltozásai a szellemiség területén bekövetkező lényegi változásokat fejezik ki: ha fiatal szereplő vált fel öreget, ez megfiatalodást, szélső esetben újjászületést jelent - szellemi tekintetben. A lelki szintnek a női főszereplő a szóvivője a mesékben. Ezek után nyilván felmerül a kérdés: nem marad-e hoppon a harmadik összetevő, a testiség? Nos, ha ezt a sematizmust német nyelvterületen dolgozták ki, akkor végeredményben nincs félnivalónk. A testiség képviselője lehet semleges nemű is (nem úgy, mint a franciáknál, akik csak két nemet ismernek!), mondjuk, gyermek, aki tudvalevőleg a "das" névelőt hordozza maga előtt a német nyelvben ("das Kind"), vagy bármiféle olyan minőség, amelynek a nemiség nem jellemző sajátossága. Lenz szellemesen és lényegláttatóan oldotta meg ezt a kérdést. A középkoron át egészen az ókorig visszafelé nyomon követhető elképzelés szerint a test a lélek, illetve a szellem lakása. Akkor hát milyen elemek fejezhetik ki a mesékben a testiséget? Természetesen azok a házak, azok a helyszínek, amelyeken végighalad a hős. E modell szerint voltaképpen testiségének módosulásait követhetjük nyomon, amikor a mesében egyik helyszínről a másikra jut: palotából kunyhóba vagy barlangba stb.

(Megjelent: Csodakút, szerk. Pap Gábor, Pontifex Kiadó, Debrecen, 1984.)