A természetvallás és az emberiség egységes őstudása
 
Az utóbbi évtizedekben egyre határozottabb az egyetértés abban, hogy az emberiség évmilliókon át a közvetlenül történelem előtti időkig egy többé-kevésbé egységes kultúrában élt. A Szibériától a Pireneusokig húzódó hatalmas területen megjelenő szobrok arról tanúskodnak, hogy létezhetett egy egységes „világnézet”, amelynek a Nagy Istennő volt a középpontjában – írja Erich Neumann „A Nagy Anya” című könyvében. Mezopotámiában éppúgy feltűnik az Anyaistennő kultusza, mint Észak-Indiában, a szibériai Mál’tában. Az Anyaistennő eszméjének központja a Duna völgye lehetett, az írástudó Ősi Európa műveltségének körzete. Itt kerültek elő az őskőkori Vénusz-ok legjelentősebb darabjai, a Willensdorf-i Vénusz, a Hohle Fels-i Vénusz, a Dolní Věstonice-i Vénusz. Ugyanebben a körzetben mutatkoznak a „samanizmus” műnevet kapott őskultúra nyomai a leghatározottabban a népi hagyományban. Ez a kultúra a Kárpát-medencétől Koreáig, Japánig és Indiáig terjedő körzetben virágzott egészen Atilla hun nagykirály idejéig, az V.-VI. századig.
 
Ez a körzet mágikus magaskultúra vonzáskörzete. Itt fejlődtek ki az ókori magaskultúrák: a Kárpát-medencei központú „Ősi Európa”-műveltség, az innen származó oldalági sumír, kínai, Indus-völgyi műveltség. Ez a hatalmas körzet őrizte meg legtovább ősi magasműveltségét. Amíg a szomszédos körzetekben egyre nagyobb szerepet játszottak az újkeletű vallások, az akkori modern irányzatok, addig a magasműveltségek bölcsője képes volt megőrizni az ősi tudást. A történelmi térképen a területileg is legnagyobb egységes körzet az i.sz. VI. századig éppen a természetvallás körzete, a Kárpát-medencétől Japánig, Indiáig és Malajziáig. Újabb hat évszázad elteltével kissé zsugorodott a természetvallás (sámánizmus, animizmus) körzete.
 
A természetvallás az emberiség őstudásának magja
 
Az emberiség ősi világszemlélete többféle néven ismert. Ilyen elnevezés az animizmus, a sámánizmus, a mágikus rendszer, a pánpszichizmus, a panteizmus. Ugyanakkor egyre több tény mutatja, hogy az ősi emberiség világnézete az emberré válás korától, többmillió éven át egészen az időszámítás előtti évezredekig egységes volt. Ezt a világszemléletet őrzik a legősibb mítoszok, az emberiség őstudásának a néphagyományban megőrződött nyomai, az őshagyomány, a nyelvben megőrződött ősi érzés- és gondolatvilág, mondák, krónikák, szent iratok. A különböző szempontok alapján animizmusnak, sámánizmusnak stb. nevezett ősi világfelfogás valójában természetvallás volt. Az őstudásban a Természetről szerzett mélyreható ismeretek olyan egységes tudásrendszert alkottak, amely a dolgok természetéből adódóan az emberiség javára szolgált. Ez a tudásrendszer nemcsak a külső érzékszerveinkkel felfogható világról nyert ismereteket rendszerezte, hiszen az életről, az emberi viselkedésről, az erkölcsről alkotott nézetek alkották ezen világkép magját. És mivel az élet legfontosabb kérdéseire, az erkölcsi viselkedésre vonatkozó ismeretrendszert vallásnak nevezzük, ezért az őstudás magja az ősvallás volt.
 
Mind az őstudás, mind az ősvallás a Természetből merített, a Természetet adta vissza. Az ember a Természet részének tekintette magát, és jól érezte magát ebben az óriási, ép Egészben, amely az égig ért kívül és belül. Természetes, hogy vallása természetvallás volt. Azóta nagyot fordult a világ. Hogyan fogalmaz a mai tudós? „A sámán kapcsolatot teremt a természetfölötti világgal” (Hulkrantz 1978). Ez pedig, ha szó szerint vesszük, képtelenség. Nem lehet a természetvallás lényege a természetfölötti. Itt is az elnevezések vezetnek félre. A mai ember mást ért a Természet szó alatt, mint a régi: sokkal kevesebbet. A Természetet puszta felszínével, a látható világgal azonosítja, anyagi termékeivel, az anyagi világgal. És ezzel leértékeli a Természetet, hiszen az élettelen anyagnak nincs önmagában vett értéke, csakis az ember számára bírhat és csakis használati értékkel. A Természet materialista leértékelése az ideológiai alapja a Természet leigázásának, gátlástalan kirablásának. És ez a Természetet leértékelő laposabb szemlélet az, amely a régebbi, teljesebb, magasabb szemléletet magánál kevesebbnek tartja!
 
(részletek)
 
Grandpierre Atilla
 
Forrás: grandpierre.hu