A szó legszorosabb értelmében egy nagyon régi álom válhat hamarosan valóra: egy minap megjelent kormányhatározat értelmében ugyanis - közel hét évtizeddel az alapkőletételt követően - megépülhet a Világ Királynője Engesztelő Kápolna Budán, a Szent Anna réten. A 144/2013. (VII. 16.) számú kormányhatározat a Normafa Park fejlesztési koncepció támogatásával a rekreáció, a sport és turisztika igényeit kiszolgáló létesítményeken túl az engesztelő kápolna megépítését is célul tűzte ki. Az építkezések a kormány határozata szerint kiemelt beruházásként valósulnak meg, így minden, ehhez kapcsolódó hatósági ügy kiemelt ügynek számít.

A magyar főváros egyik legszebb részén felépülő engesztelő kápolna a felvidéki hívők számára tán még kedvesebb lesz, hiszen kezdeményezője szűkebb pátriánkból való: Natália nővér, vagyis Kovacsis Mária Natália 1901-ben született Pozsonybesztercén. Ő volt az, aki 1936-ban Magyarországra érkezvén elindította a Világ Győzelmes Királynőjének tiszteletét és az engesztelő mozgalmat, majd pedig az engesztelő kápolna megépítését. Minderre kinyilatkoztatás formájában közvetlenül az Úr Jézustól kapta a felkérést.
 
Natália nővéren keresztül több üzenetet is küldött Jézus a pápához, amit XII. Pius pápa hivatalosan is elismert. A nővér kezdeményezésére hivatalosan elismerte Szűz Mária Világ Királynője címét és elrendelte ünnepét (május 1.). 1942-ben az egész emberiséget és az anyaszentegyházat a Világ Királynője oltalmába ajánlotta.
Figyelemre méltóak azok az üzenetek, melyeket Jézus Natália nővéren keresztül intézett az egyházhoz - s amelyeket gondos kivizsgálás után Serédi Jusztinián hercegprímás továbbított a Szentatyához. Az egyik ilyen például az, hogy az Egyháznak szét kell osztania vagyonát a szegények között: „Ha vagyonotokat szét nem osztjátok, az istentelenek fogják elvenni tőletek, titeket pedig marhavagonokban visznek el." A svábhegyi Szent Anna-réten építsék fel a Világ Királynője Engesztelő Kápolnát, ahonnan a Szűzanya, mint Világ Királynője az országra, majd a határokon túlra, az egész világra sugározza kegyelmeit. Jézus: "Akarom, hogy az engesztelő kápolnát felépítsék! Amennyiben ezzel, és egyéb terveimmel ellenkeznek, annyiban késni fog a béke és a kegyelem". A 40-es években a Natália nővér által indított engesztelési mozgalom (Nagy Magyar Engesztelés) igen népszerű volt, melynek célja nem is lehetett más, mint az ország s a világ megmentése a világháború borzalmas csapásaitól.
 
Szívbe markolóak az engesztelő kápolna alapokmányának sorai, melyeket 1944. december 8-án a kápolna alapkövében elhelyeztek: "A fatimai Szűz anya által megjövendölt és a mi Urunk, Istenünk igazságos büntetéseképpen ránkszakadt második világháború borzalmai közepette, az Úr 1944. esztendejének dec. 8. napján, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a legodaadóbb engesztelő lelkülettel térdre hullunk Előtted, Urunk, Jézusunk, Királyunk! Megtörődött szívvel valljuk be, és töredelmesen bánjuk bűneinket. Ország-világ előtt beismerjük, hogy hosszú idő óta mérhetetlen bűntömeggel sértegetjük mennyei Atyánk végtelen szentségét, kimondhatatlan gyalázatokkal illetjük Isten igéjével lényegileg egyesített Szívedet, makacs keményfejűséggel utasítjuk vissza a Szentlélek Isten szüntelen kegyelmeit és rút káromlásokkal bántjuk Szűz Anyánk Szeplőtelen Szívét. 
 
Hitványságunk teljes tudatában elfogadjuk az igazságosan és jóságosan sújtó mennyei Atya tisztító és gyógyító büntetését. Ugyanakkor Jézusunk Szent Szíve által és a Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynőjének Szeplőtelen szívén keresztül a legmélyebb hódolattal és alázattal esdeklünk, irgalmas Atyánk, megbocsátásodért, irgalmadért. Amíg tisztulnunk kell, adj erőt, hogy a szenvedések kenyhét megadással igyuk ki. Tedd, hogy hazánk és nemzetünk fennmaradjon, s hogy népünk az ősi krisztusi, katolikus hitben, tiszta erkölcsökben, bűnbánóan megújuljon s újraszülessék. Fogadd el tőlünk, magyarjaidtól, Szűz Anyánk, Világ Királynője, engesztelő bűnbánatunk és irgalomért kiáltó könyörgésünk kifejezéseképpen a Nagy Magyar Engesztelés e kápolnáját, melyet a Te velünk együtt érző, velünk szenvedő, velünk gyászoló édesanyai Szívednek szentelünk."
 
Forás: szd, Felvidék.ma