Ezzel nemcsak testvérévé fogadta Jánost, hanem a földi létben saját helyére állította őt. Feltámadása után is utal erre, amikor így szól Péterhez: "Ha akarom, hogy ő megmaradjon , amíg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!" (Ján .21 ;22)

Péter és a többi apostol követte őt a vértanúság útján, kivéve Jánost, és nem is lehet tudni, hogy ő hogyan végezte életét. Küldetésének mibenlétéről lehet, hogy éppen népmeséinkből tudhatunk meg a legtöbbet.

Megy, megy, mendegél a fiú hetedhét ország ellen. Ahhoz a patakhoz ér, ahol az apja szakállát megfogták. A vízben hét gyönyörű szép aranykacsa úszkált, a parton meg egy inget lobogtatott a szél. Lehajlik, felveszi az inget, már a tarisznyájába akarja gyömöszölni, mikor a hét aranykacsa közül egyik tündérszép lánnyá változik, s azt mondja a királyfinak:

- Szép királyfi, tudom, ki vagy, meg hogy hová sietsz. Te a zöldszakállú király fia vagy, s mégy az apámhoz, mert ő téged elnyert az apádtól. Add ide az ingem, jótettedért jót várj!

A királyfi odaadta. A lány felöltözött, lehúzott az ujjáról egy aranygyűrűt, odaadta a királyfinak:

- No, ezt tedd el! Tizenkét várkapun tudsz bemenni anélkül, hogy valaki észrevenné. Csak fordítsd meg a gyűrűt, a kapu magától kinyílik. S ha bejutottál, majd mond neked az apám olyanokat, hogy ha angyal vagy, akkor sem tudod megtenni. Én segítőd leszek. Este nyolc óra tájban dongó képiben ott dongok az ablakodnál, te eressz be, aztán ne félj semmit!

A legény ujjára húzta a gyűrűt, a lánytól elbúcsúzott, s ment az ördögök királyának palotája felé. Tizenkét várkapu állta útját, de ha a gyűrű fordult, mind kinyílt magától. Utoljára a palota ajtaja nyílt meg, s ekkor előtte állott az ördögök királya.

"Az ülő madár a valós világ nedves, megtartó erőinek megidézője, alakja egyben a teremtődés kezdetére utal. Ő a világtenger fenekéről földet hozó búvárkacsa?"- írja Molnár V. József a Világ-virág című művében. A kacsa tehát, mint mitologikus alak, a leghatalmasabb teremtő jellegű energiák birtokosa, ő az, aki az ősvizek mélyéből felhozza a földet, vagyis tulajdonképpen az anyagi világot létrehozó egyetemes szellemi erő működtetője. Ugyanakkor az ősvizek mélye lényünk tudattalannak mondott tartományait is jelenti, innen hozhat felszínre ez a kacsa valami eddig rejtett lényegi dolgot, ami megvilágosodásunkat segítheti. Éppen ezért aranyfényben tündökölnek ezek a patakban úszkáló kacsák, méghozzá egy mágikus hetességben felsorakozva. A parton mégis csupán egy ing van kiterítve, mintha csak valami jel lenne. A királyfi el is mehetne mellette, s tulajdonképpen nem valami szép dolog egy királyfitól, hogy más ingét csak úgy elteszi a tarisznyájába. De éppen ez a kissé gyarló emberi megnyilvánulás készteti a kacsát az átváltozásra. Ez az álomszerű, csodás képsor ismét csak visszaterel bennünket belső utunkra, s nem engedi, hogy valami prózai, életképi jelenetként képzeljük el a történetet. Nyilvánvaló az is, hogy egy szál ing igencsak hiányos öltözetnek bizonyulna egy tündérszép leány esetében.

Ismét nyelvi úton juthatunk közelebb e jelenet megértéséhez, az iNG ugyanis aNyaG-nak is olvasható, így aztán tulajdonképpen a fent említett szellemi hatás anyagba öltözését, testesülését fedezhetjük fel a képben. Kiderül az is, hogy a leány magának az ördögnek a lánya. Ez elég mellbevágó lenne, ha nem tudnánk, hogy a Bak téridő-egység Szűz dekanátusában tartózkodunk éppen. János az itt uralomban lévő pozitív hatások képviselője, de csak a férfias lényeget hordozza magában, s az eredendő baj éppen ebből a tényből adódott apja esetében is. Ezért csatlakozik hozzá szinte sorszerűen önmaga másik fele, a Bak szellemiség pozitív arculatának női hordozója. Így kiteljesedve már bátran indulhat az egyoldalúság ördögi hatalma ellen.

Érzékletesen láttatja a mese az önmagunkkal való küzdelem lényegét, hiszen - mint látni

fogjuk -, a féloldalasan növekedett egónk ördöggé változott alakját, annak saját aranyfényű nőisége - az ördög leánya - fogja legyőzni. A leány első lépésként egy aranygyűrűt ad a fiúnak, ez a fénylő kör a teljesség körét, a mindenek feletti hatalmat jelenti, ez az ördög sötét körének, a Bak-huroknak az ellentéte. Innentől kezdve kutyaharapást gyógyítunk szőrivel, vagyis a csontosodott rögeszmék ellen ugyanazon eszmék sugárzó, teremtő erejű változatait alkalmazzuk. E műveleteket a tündér fogja véghezvinni varázslatos képességeivel, aki már megjelenésével beindította ezt a folyamatot, hiszen a gonosz ördög lányaként egyfolytában jót cselekszik. Mielőtt azonban e világjobbító eseményekre sor kerülne, a legénynek el kell jutnia az ördögök királyához. "Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni"- mondhatnánk a régi igazságot, és János éppen ezt teszi. Varázsgyűrűje segítségével tizenkét várkapun halad keresztül, s nem lehet kétségünk afelől, hogy az esztendő körének tizenkettese, tágabb értelmében pedig az időegységekhez kapcsolódó csillagképek ezek a várkapuk. A mindenség kapui nyílnak meg előtte. A gyűrű, a teljes kör fordítása nyitja meg a kapukat, vagyis az idő fordulása viszi hősünket tovább, méghozzá észrevétlenül. Ezzel érzékelteti a mese e sajátos tér-idő utazás rejtett, beavatás-jellegét, a külső-belső világ jelenségeinek mélyebb, tudatosult átélését.

A Bak havában a Nap újjászületik, a mese üzenete is egy ilyen bennünk zajló újjászületésről szól. Ha érett személyiséggé akarunk válni, ha önmagunk belső világának uralkodója, királya szeretnénk lenni, hibáink belátása, megbánása után újjá kell szülessünk lélekben. Ehhez önmagunk teljességének bejárása, megismerése szükséges, azonban tudnunk kell, hogy a kapukat nyitó varázsgyűrű nem a férfi mivoltunk racionalitásával, hanem a tudattalan szférákat uraló, szűzi tisztaságú tündérlány segítségével, az intuíció varázslatával szerezhető meg. Ehhez azonban tudati megtisztulásra van szükség. A tündér megjelenésének záloga gondolataink , szellemi világunk megtisztítása, a bennünk élő örökifjú János felszabadítása. Jézus így szól erről Nikodémusna": "?ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát? Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába." ( Ján .: 3. 3-5.)

Ha ezt a műveletet elhibázzuk, nem a tündér fog megjelenni, hanem a boszorkány. János a mese szerint megfelelően tiszta szellemiségű legény, s így a tündér kéretlenül is megjelenik neki. A tizenkét várkapun átjutva érkezik meg az ördög palotájához. A palota a váron belüli építmény, ez esetben a tizenkettedik téridő-egység részegysége kell lgyen , tehát egy teljes kör megtétele, bejárása után visszaérkeztünk a Bakhoz, méghozzá annak első, Bak dekanátusához , ahol őfelsége ereje teljében van. Ez az ő palotája. Itt nyílik lehetőség az elvesztett hatalom visszaszerzésére.

- Felséges király! grácia fejemnek! itt vagyok előtted!

- Hát ha itt vagy, jól van! - mondta a király. - De nagyon bátran beszélsz, tán nem tudod, kihez jöttél?

- Tudom én - mondta a királyfi -, te sem vagy különb, mint az apám: az is király, te is király vagy, aztán megvan.

A király nagyon mérges lett.

- No várj csak! Három feladatot kell teljesítened, ha azoknak ura tudsz lenni, jó; ha nem, vége az életednek! Itt van ez a káposztalevél, fogd meg! Becsuklak a szobába, ha ebből holnap reggelre darutollas kalapot nem csinálsz , hát imádkozhatsz!

Azzal mentek egy szobába. A királyfira rázárták az ajtót mind a három oldalról, tettek be neki éltel-italt , hogy ne unja magát. Mikor magára maradt, bizony szomorú lett.

- Hej, hogy az anyád ne sirasd meg, ördögök királya! - mondotta magában. - Olyant adtál fel, hogy míg a világ világ , sohasem tudom meg csinálni !

Még tovább is szomorkodott meg gondolkozott volna, de az ablaknál valami dongást hallott. Akkor jutott eszébe a szép lány . Odamegy, hát hallja, hogy a dongó azt mondja:

Eressz be, galambom!
Javadat akarom!

Nyitotta is az ablakot mindjárt. A dongó berepült, gyönyörű szép lány lett belőle.

- No, édes szívem, szép szerelmem, mondd meg, miben lehetnék segítségedre?

Elmondja János, hogy meg van ijedve, káposztalevélből darutollas kalapot kell csinálni !

- Ha csak az a baj - mondja a lány -, akkor nincs baj. Hol van az a káposztalevél?

- Itt van.