Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges...

... és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.

Október 4. Assisi Szent Ferenc (Giovanni Bernardone, szül. 1181. január 12. - 1226. október 4.) katolikus rendalapító, költő. Az ökológia, a környezetvédők patrónusa.


Stekly Zsuzsa: Assisi Szent Ferenc (27 cm, rekeszes tűzzománc)

"Békességet hirdet, prédikál a madaraknak, megszelídíti a farkast, Naphimnuszában a természet csodáit magasztalja, a halált testvérének nevezi, társait az öröm ajándékára és a tökéletes vigasságra: a szenvedésnek és bántalomnak elviselésére tanítja."

(Ehrenfeld-Jókai kódex, XIV. század)

Apja dúsgazdag posztókereskedő volt, de Ferenc sem az üzleti élet, sem a tanulás iránt nem érdeklődött. Két kézzel szórta apja pénzét, részt vett több háborúban, többször megsebesült. Spoletoi betegsége idején egy látomás hatására megtért. Felhagyott a léha élettel, s nem törődve azzal, hogy apja kitagadta, rendbe hozta a bencések Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérelemmel fordult III Ince pápához, aki ezt meg is adta. Misszióik eljutottak Angliába, spanyol, német és magyar földre is. 1980-tól az ökológia hivatalos egyházi patrónusa. A szegények, szociális munkások mellett a környezetvédők védelmezője is. Élete vége felé rendje leváltotta a vezetői posztról. Már halála után két évvel szentté avatták, de a harmadrendieknek szóló regulájából kivették a fegyverfogás tiltását, mert az erőszakmentesség csak a klerikusok esetében fért bele kora egyházi tanításába. Leghűségesebb követői kisebbségbe kerültek és felmorzsolódtak. Magyarországon a Szent Ferenci erőszakmentesség helyett inkább Kapisztrán János inkvizíciós és török ellenes harcossága lett ismertebb. Szent Ferenc ezzel szemben megpróbálta békességre bírni a keresztes hadakat, és sikertelensége után átment a szemben álló táborba is, hogy a szultánt tanítsa erőszakmentességre, aki nagy tisztelettel hallgatta - de ő sem hallgatott rá.

Assisi Szent Ferenc szobra, Pécs

A kámzsás csuhában álló, galambot tartó, kissé előrehajló alak egy alacsony vízmedence szélén kis talapzaton áll, amelyből vékony sugárban folyik a víz. A medence szélén egymás mellett két galamb ül. A szoborkompozíció Szent Ferenc életének arra a jelenetére utal, amikor a pusztában a madaraknak prédikál. A pécsiek kedvelt �Galambos kútját� Bársony György alkotta 1939-ben és 1942-ben állították fel.

Assisi Szent Ferenc imádsága

Ó Uram, tégy engem békességed eszközévé, hogy szeretni tudjak ott, ahol gyűlölnek, összekössek ott, ahol széthúzás van, megbocsássak ott, ahol sértegetnek, reménységet árasszak ott, ahol kétségbeesés gyötör, világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség van, örömet vigyek oda, ahol bánat lakozik. Ó Uram, add ne arra törekednem, hogy engem vigasztaljanak, hanem, hogy én vigasztaljak, ne arra, hogy engem szeressenek, hanem, hogy én szeressek, ne arra, hogy engem megértsenek, hanem, hogy én megértő legyek, mert aki ad, az mind kap, aki magáról megfeledkezik, az talál, aki megbocsát, az nyer bocsánatot, és aki meghal, az támad fel az örök életre! Amen.


Vissza a MEK kezdőlapjára
      Back to the MEK homepage

Assisi Szent Ferenc - Jacopone da Todi: Isten rabjai

A hálózatos verzió megnyitása
      Open the online version

SZERZŐI JOGOK "A testvérek regulája és életmódja röviden ez: éljenek engedelmességben, tisztaságban és szegénységben, és kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus tanításait, aki ezt mondja: ťHa tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid vagyon, oszd el a szegényeknek, és kincsed leszen mennyekbenŤ"
KATALÓGUS-
CÉDULA
MEGTEKINTHETŐ VERZIÓK:
HTML
120 kbyte
Word
127 kbyte
RTF
167 kbyte
PDF
253 kbyte

KAPCSOLÓDÓ
OLDALAK

ZIP-PEL CSOMAGOLT VERZIÓK:

HTML
48 kbyte
Word
54 kbyte
RTF
54 kbyte
PDF
231 kbyte

Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete - Letöltés

Francisco de Zurbarán:
Szent Ferenc

Caravaggio:
Szent Ferenc imádkozik

Francisco de Zurbarán:
Szent Ferenc meditál

Cimabue:
Madonna Szent Ferenccel
Assisi San Francesco altemplomában
(részletekhez)

Duccio di Buoninsegna:
Ferencesek Madonnája

Cimabue:
Madonna Szent Ferencel és Szent Domokossal

Bonaventura Berlinghieri:
Szent Ferenc táblaképe
(részletekhez
)

Molnár C. Pál:
Szent Ferenc és gubbioi farkas

Bonaventura Berlinghieri:
Szent Ferenc táblaképe
(részletekhez
)

Jobboldalt:
Nikolás Franvés:
Jelenetek Szent Ferenc életéből

felső: A stigmatizáció
középső: III Ince pápa elfogadja a Regulát és az álma
alsó: A szultán előtt

El Greco:
Szent Ferenc imádkozik

Domenico Ghirlandaio:
Szent Ferenc stigmatizációja

Domenico Ghirlandaio:
Szent Ferenc stigmáinak hitelesítése

El Greco:
Szent Ferenc stigmatizációja

Benozzo Gozzoli:
Szent Ferenc és Szent Domonkos találkozása

Benozzo Gozzoli:
Szent Ferenc Visszaadja ruháit apjának

Benozzo Gozzoli:
III. Ince pápa álma, amint Szent Ferenc megtartja az omladozó templomot és
III. Ince pápa jóváhagyja a regulát

Jan van Eyck:
Szent Ferenc stigmatizációja

Német ismeretlen mester:
Szent Ferenc oltárkép

Domenico Veneziano:
Szent Ferenc stigmatizációja

Olvasnivaló: Hesse, Hermann (1877-1962): Assisi Szent Ferenc gyermekkorából: legendák. - Nikosz KAZANTZAKISZ: ISTEN SZEGÉNYKÉJE Assisi Szent Ferenc. - www.devaigyerekek.hu :: Misztériumjáték Déván - Goff, Jacques Le: Assisi Szent Ferenc - Klaniczay Gábor: Elgyötört test és megtépett ruha...


Assisi Szent Klára 1193 körül született, 1253-ban halt meg, és halála után két évvel avatták szentté. Olaszországban nagyon népszerű, Ő Assisi város védőszentje, és sírja híres gyógyító hatalmáról. Franciaországban is gyógyító hatást tulajdonítanak az ún. Klára-forrásoknak. Az Érdy-kódex kilenc olyan mozzanatot tár fel életéből, amelyek mind isteni kiválasztottságát és szentségét tükrözik, ezek: a Klára édesanyjához szózatot intéző kereszt ; a fiatal korától önként vállalt Istennek tetsző élet, jámborság és önsanyargatás; a szüzesség megtartása; szerzetesi élet vállalása, elvonulás a világtól; példamutatás más nemes asszonyoknak; szüntelen imádságai, melyekkel sebet éget a Sátánba ; a szerzetesi regulák szigorú megtartása; jósága és önzetlensége; csodatételei, a kenyérszaporítás csodája... A korabeli legendairodalom legvalószínűbb forrása Tommaso da Celano életrajza, amit Szent Ferenc kérésére készített Szent Kláráról. Az Érdy-kódex utal Klára követőire is, a nemesasszonyokra és királyleányokra, akik rendjébe léptek, annak ellenére, hogy regulái nagyon szigorúak voltak. A klarisszák rendjéhez tartozott több magyar királylány és hercegnő is, többek között Árpádházi Boldog Kinga és Prágai Ágnes is. Klára a hímzés védőszentje, és XII. Pius pápa 1958-ban a televízió védőszentjének nyilvánította őt. Rendje az egyik legnagyobb női rend korunkban is. Eredetileg a bencés regulát fogadták el, és nagyon szigorúan éltek. Nem viseltek harisnyát és sarut, a földön aludtak (még Klára is csak akkor használt vékony szalmazsákot, mikor ezt Szent Ferenc megparancsolta, állandó betegeskedései miatt). Csak akkor szólalhattak meg, ha nagyon szükséges volt, illetve ha vigasztalni kellett valakit. Nem lehetett magántulajdonuk, csak alamizsnából éltek. IX. Gergely pápa 1228-as rendelete, a privilegium paupertatis (a szegénység előjoga) megtiltja azt, hogy a klarisszáknak bárki is erőszakkal adományozzon földeket vagy javakat a kezdetektől nagyon népszerű rend volt, néhány év alatt ötvennél több kolostora alapíttatott csak Spanyolországban. Magyarországon szintén a XIV. század elején nyílt első kolostora, Nagyszombatban.

KLARISSZA MONOSTOR- REMETESÉG, "SZÉCSÉNY ÁGACSKÁJA" Ordo Sororum (Monialium) Sanctae Clarae ; OSC.
A közösség hivatása: monasztikus, kontemplatív. Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény� 1212 Virágvasárnap estéjén Assisi Szent Klára Istennek szenteli életét a szülővárosa melletti Portiunculában. Osztja Szent Ferenc (Assisi) egyetlen vágyát: megtartani az Evangéliumot, követni Krisztust, az ő életét és szegénységét. Ez a Klarissza Rend kezdete. Ma a világon kb. 15.000 klarissza él. Alapító Monostoruk "Sion Ágacskája" lelkiségi sajátossága: remete-lelkülettel megélni Szent Klára Reguláját, nagyobb hangsúlyt helyezve a magányra, a csöndre, az imádságra. Életük teljesen a Gondviseléstől függ. Nincs jövedelmet hozó munkájuk, napjaik a liturgia, 4 magányban végzett imaóra, csoportok, személyek fogadásával, valamint a házi, kerti munkával telik. Jelenleg néhány nővér tehetsége szerint szobrászkodást, ill. ikonfestést tanul. Életüket kizárólag adományokból tartják fenn. Külső tevékenységük: imádságuk megosztása másokkal, a csendes lelkigyakorlatra elvonulni vágyóknak három különálló "remeteséget" tartanak fenn, időként fogadnak be személyeket, ill. kis létszámú csoportokat "monasztikus napok"-ra, ahol a mindennapokban megtapasztalhatják a szív állandó Istenhez fordulását. Magyarországon 1995. aug. 12-én telepedtek le Szécsényben.

STRÓBL ALAJOS SZOBRAI

Assisi Szent Ferenc. 1908-12. Márvány, életnagyságú. Szent István Bazilika, Budapest.

Assisi Szent Ferenc. 1910 körül. Bronz, 44 cm. Magántulajdon.

Assisi Szent Ferenc (tanulmányfej). 1908-10. Gipsz, 39,5 cm. MNG, Budapest.

"