TAMANA - Kárpát-medencei nevek öt földrészen

Kalemandra küldte be: "

TAMANA - EGY TUDOMÁNY SZÜLETÉSE

 

Mi a Tamana?

Volt egy lápos, mocsaras őrfalu a délvidéki Bácska - megyében. Ez a kis falu a Tamana nevet viselte ősidők óta.  Ez a falu ma már Palánka község délkeleti részét képezi. Az 1980- as évek végén  egy ifjúkorában Amerikába kivándorolt magyar ember visszatért az  Óhazába látogatóba és akkor már mint egyetemi művésztanár, művészettörténész és "Tamana-kutató" utazott le Bácskába, hogy felkutassa az ősi falut.

Palánka községben felkereste a helyi magyar muzeológust, majd egy neves szerb történészt, akikkel leült fejtegetni Tamana őrfalu történetét.

Azt igyekezett felfedni az Amerikából hazatért professzor , Dr. Paposi-Jobb Andor, miként lehetséges az, hogy a "Tamana" név, mint földrajzi név, családnév, törzsnév ugyanúgy, többszörösen megtalálható a világ öt földrészén!?  Ugyanakkor ott, ahol a Tamana-nevek és névszerkezetek, mint pl. víz, folyó, forrás, falu, hegy, barlang, denevérnév, fa, korall, vírus(!), igazgyöngy, személy, család vagy törzsnévként és segítő szellem vagy csillagkép neveként jelennek meg, ott az ősi díszítőművészeti, építészeti, zenei formák is szinte teljesen azonosak!Mit takargat a történelem?

 

Dr. Paposi-Jobb Andor , aki hatodik gyermekének szintén a Tamana nevet adta, a hetvenes évek végén ismerkedett meg Dr. Vámos-Tóth Bátor kutatóval, aki akkor még Honoluluban, a Hawaii-szigeteken élt és fektette le a tamana-tudomány alapköveit. A szintén magyar származású kutató - professzori kiküldetése alkalmával- a hatvanas-években Nyugat-Afrikában arra figyelt fel, hogy a széles világban előforduló bizonyos ősi földrajzi nevek és kultúrák egyenes kapcsolatban vannak egymással - ideértve a díszítőművészeti, építészeti, zenei alapformákat is. Legkülönösebb viszont az, hogy a Kárpát-medencei magyar kultúrhagyományok tudományos alapkulcsai ezeknek a tényeknek!

Számos földrajzi név, családnév, törzsi név többszörösen ismétlődik - kárpát-azonos formában a világ különböző tájain. A Tamana név már a kutatások elején kitűnt gyakoriságával, elterjedésével, így lett a tudomány névadója.

 

A Bácska megyei kis  őrfalu névazonosait már 36 ország térképén, és számos történelmi leírásban lelte meg Dr. Vámos-Tóth tanár úr és kutatótársai. A 36. Tamanát 2003 elején fedezte fel Egyiptom történeti térképén. Mint terület neve létezett a "Kush-Tamna" 3500 évvel ezelőtt , és ma a Nasszer-tó mélyén nyugszik

Dr. Paposi-Jobb tanár úr évtizedek óta tart előadásokat és épít kapcsolatokat számos országban a tamana-tudomány népszerűsítésére.

 

A Kárpát-medence őstörténeti jelentőséggel bír az egyetemes tamana-kutatásban. Immár 7500 kárpát-azonos nevet sorakoztatott fel 184 országban az egyre gyarapodó tamana-kutatócsoport. A magyar nyelv tudása és a Kárpát-medencében lévő földrajzi nevek ismerete alapvető fontosságú követelmény.

 

Csodálatos ez a tamana-világkapcsolat, amely egyre erősebben kérdésessé teszi a szokásos történelemismeretet és szemléletet a világ iskoláiban és tankönyveiben. A tamana-tudomány nemcsak magyar tulajdon vagy magyar ügy, a tamana-tudomány egyetemes ügye az emberiségnek és társtudománya valamennyi tudománynak!

 

A Tamana-kutatás hivatalos oldala:  http://web.telia.com/~u40916719/

Népszerűsítő oldal (folyamatos feltöltés alatt): http://gportal.hu/portal/tamana/

 

Tisztelt honfitársaim, magyar testvéreim!

 

Amikor közel 30 évvel ezelőtt Afrikában - Sierra Leonéban -  rátaláltam a magyar azonos szavak első csoportjára: hat KÁMA+LÓ névre, BÁN, DARU, KASA, KASZA, SZANDA, SZITYA, TURAI törzsi nevekre, majd a későbbiekben Havaji-ban (Hawaii) további kilenc KAMA+LÓ névre, névszerkezetre, azt súgta valami: a névszerkezetek további világkutatása nyomán, tárgyilagosabb történelmi szemléletmódot lehetne kialakítani!       

 

Ez volt a tűzhányó erejű szikra, ami 1975-ben az egész világot átfogó földrajzi név és nyelvészeti - őstörténeti kutatásra indított. Rövidesen megtudtam azt is, hogy nálunk Zalában, KÁMA-HÁZI patak és KU-KU-LÓ nádas - rét is található. Ugyanaz a KUKU-LÓ dűlő Vas és Szatmár megyében is létezik, emellett KU-KU-LÓ folyó van JÁVA szigetén, míg KÜ-KÜL-LŐ Erdélyben folyó. Azaz nálunk is van KÁMA-LÓ! Ez a tény viszont azt sugallta, hogy' a KÁMA-LÓ név, illetve a KÁMA-LÓ névszerkezet világazonosságát a névelemek összeálló felépítettsége okán és nem. annak egyfajta szótalálgatásos belemagyarázása - önkényes - többnyire elfogult, hazabeszélő értelmezgetés útvesztőjében  kell keresnünk.

 

Mindezek alapján 1977-ben, ennek a világnév kutatásnak a TAMANA nevet adtam. Annál is inkább, mert Kolumbiában 7 TAMANA név is van (5 falu, 1 hegy, 1 patak) és a TAMANA pataknak éppen a PALÁNKA patak a társa. Összességében - 190 ország közül - 38 helyen találtuk meg a TAMANA nevet földrajzi, törzsi, illetve családi - személynevek képében.

 

Így vette hát kezdetét a világméretű TAMANA kutatás, amelynek keretében 190 ország névtárain keresztül haladva (egy-­egy ország átlagosan 40000 nevet tartalmaz) mintegy 7600, 3-4-5-6 magánhangzós, 2-3 önálló névelemből álló földrajzi - névképlet gyűlt össze, melyek azonos szerkezeti felépítése mind megtalálhatók a Kárpátok alatt is.

 

A TAMANA kutatás - sokunk számára - több dolgot is bizonyít:

- Az értelmes - alkotó ember történelmének a kezdete: száz évezredre, vagy még régebbi időkbe is visszanyúlik, ellentétben azzal, ahogy jelenleg mindenfelé tanítják - hirdetik.

- Valamikor léteznie kellett, egy - az egész Földet átfogó, magas szintű - egyetemes műveltségnek, mely a közbeeső természeti csapásokat túlélve, azonos nyelvet, mintarendszert - egyező párhuzamos eljárást alkalmazott a nevek - díszjelek - építészet - dallamok tekintetében.

 

 A TAMANA nevek szerkezet-felépítési adatai, visszavisznek bennünket az idő körvégtelenjéből érkező örök - emberi értelem, azaz a homo-semper alkotta magas szintű műveltségek múltjába, melyek távolbamenően megelőzték az eddig legősibbnek vélt kőrösi, szuszai, indus-völgyi, mezopotámiai, egyiptomi, kínai és közép-amerikai műveltségeket. Az öt földrész 190 országából és tájáról egybegyűjtött 7600 háromtól - hat magánhangzóig terjedő névképletek mindegyike egyezik a Kárpát medencei földrajzi nevekkel, és 60%-ban az ott lévő magyar családi nevekkel is - ami egyedülálló az egész világon. És még egy érdekesség: minél messzebb megyünk vissza az időben, annál több magyarazonos névszerkezetet lehet találni.

 

A Tamana kutatás üzenete, az Emberi Értelem időtlenségét és egy réges-régi, egyetemes kultúra fennmaradt Ősi Nagyságát hirdeti, amelynek nem tudjuk nevét, nem tudjuk hogyan nevezték a régmúlt időkben. Azt tudjuk, hogy ennek az Ősi műveltségnek az öt földrész 190 országában-táján FENNMARADT 7600 név-szerkezete mind ott van a Kárpát-medencei földrajzi nevekben és 60%-ban a magyar családnevekben is.

 

 

Dr. Vámos-Tóth Bátor