Szűz Mária istenanya, Boldogasszony Anyánk üzenete népéhez, a Magyar néphez - Don Stefano Gobbi atya által

1981. augusztus 16-án, mely Szent István Király ünnepe a Világegyházban:
„Láthattad fiam, hogy gyermekeim mily hatalmas serege ünnepelte a pápa felgyógyulását. Fatimai jelenésem emléknapján tört ellenfele szeretett fiam életére s vette célba ezzel Szívemet. Ám terve meghiúsult. Ezt az egész világnak jelként adta az Úr, hogy végül is Szeplõtelen Szívem diadalt arat majd általatok: Szeplõtelen Szívemnek magatokat átadott, s velem szüntelenül együtt imádkozó, együtt munkálkodó, együtt küzdõ, együtt szenvedõ papjaim; és az általatok Szívemhez vezetett, Szívemben élõ többi hű gyermekem által…


Jézusom Eucharisztkus Szívének békéjét fogja élvezni és kiárasztani az Egyház. Jézusom földi helytartója többet tud Isten e nagy művérõl, mint sokan mások. Õ tudja, hogy az Úr e tervében különlegesen fontos helyet foglal el egy nép, amelyet elsõ királyuk, a mai nap szentje, István, majdnem ezer éve már, hogy nekem fölajánlva, tulajdonomba adott. Ezért hazáját századok óta már Regnum Marianumnak, az én országomnak nevezik. A pápa szeme elõtt ismeretes a nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértanúi sorával fizetett.

Ezért intézett e néphez rövid idõn belül több üzenetet és Magyarország védõszentje, István Király mellett ezért fordult ma hozzám Szívemet megindító szavával, hogy a nép fontos örökségét nekem Krisztus Anyjának, a szeretett magyar nemzet minden fia és leánya Nagyasszonyának gondjaiba ajánlja.

Meghallgatom szeretett fiam kérését, s ezért intézem most üzenetemet általad e nép minden fiához és lányához. Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a különbözõ pusztító, nem keresztény hadaktól. Önfeláldozó harcának egyik nagy diadalára emlékezteti ma is a keresztény világot a déli harangszó. A nyugat nemzetei Magyarországnak „a kereszténység védõbástyája” kitüntetõ címet adták, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozatáért és emberfeletti szenvedéséért.

Ám Isten annál inkább kitüntette e népet azzal, hogy különleges tulajdonomba adta már állama megalapításánál. E korban pedig Szeplõtelen Szívem világraszóló békediadala kiváltságos eszközéül adta.

A háború pusztítása után ezen ország Egyháza kapta ellenfelemtõl a legérzékenyebb csapásokat.

… Az isteni irgalom viszont rendkívüli kegyelemforrást is fakasztott az országban, mely már sok éve egyre növekvõ mértékben kiárad a föld minden népére.

Emlékszel, a sátán e népbõl választotta eszközét, hogy a Szent Péter Bazilikában összetörje fájdalmas anyai arcomat. Altemplomában viszont a pápa tiszteletemre felszentelte a Magyarok Nagyasszonya kápolnáját, mely itt a Világegyház szívében hirdeti Mária népe fontos keresztény örökségét, s emlékezteti Isten tervének ismerõit e nép nagy küldetésére.

Az én népemnek lelkileg át kell alakulnia. Hogy e küldetést betölthesse Isten dicsõségére, az emberiség javára és saját boldogságára. …

Vannak lángbuzgalú papjaim, de népem minden egyes papjától várom, bármely táján éljen is a világnak, hogy fönntartás nélkül, teljesen adja át magát Szeplõtelen Anyai Szívemnek, s áldozatos, engedelmes és bátor gyermekként engedje, hogy neveljem, hogy az Isteni Pap és Áldozat akadálytalanul élhessen benne, és maradéktalanul megvalósíthassa általa az Atya személy szerint reá vonatkozó tervét, a reábízott lelkek üdvére.

Minden istennek szentelt lelket, ha jelenleg a világban élnek is, Szeplõtelen Szívem cellájába hívok, ahol mindig megtalálják Isteni Jegyesüket, Jézust, s vele engesztelõ áldozatként egyesülve segítsenek nekem megmentetni népüket, s alkalmassá tenni szent hivatására: mert vérzik anyai szívem a bűn terjedése láttán.

Népemnek minden egyes fiát és leányát aggódó szeretettel hívom anyai Szívemre:

A katolikus keresztények ajánlják fel magukat Szeplõtelen Szívemnek. Naponta imádkozzák el szentolvasómat egyenként, vagy családjukkal közösen, a titkain elmélkedve. Törekedjenek Isten mindent átható, szeretõ jelenlétének és az én anyai segítõ jelenlétemnek állandó tudatában élni. Ezzel, és ha Jézusom megváltó áldozatából misehallgatás, áldozás és imádása révén kegyelmi erõt és szent örömet merítenek, le fogják gyõzni bűnös szenvedélyeiket, nem teszik szeretetlenséggel pokollá egymás életét, nem hagyják magukra a szenvedõket és öregeket, nem emelnek gyilkos kezet születendõ gyermekeikre, nem hagyják Isten nélkül felnõni õket, s nem gátolják, hanem segítik õket a legszentebb hivatásuk felé.

Anyai szeretettel hívom nem katolikus keresztény gyermekeimet is, hogy Jézusom elsõ követõi példájára velem, Jézus Anyjával együtt, egy szívvel, lélekkel állhatatosan imádkozzanak, hogy mihamarabb megvalósuljon Országomban Jézusom végakarata, hogy a Krisztus-hívõk mindnyájan egyek legyenek a hitben, Isten és egymás szeretetében, egyetlen, szent Egyetemes Apostoli Egyházának közösségében.

Nem keresztény és magukat ateistának valló gyermekeimet is szeretettel hívom az Élet Forrásához, Isteni Megváltójukhoz, aki értük is meghalt, s feléjük is kiáltja: ’Aki szomjazik, jöjjön hozzám…’, hogy életük legyen, és bõségben legyen, hogy a sírgödör borzongató sötétsége helyett a boldog örök élet tündöklõ fénye ragyogja be sokszor oly nemes törekvésekkel teli életútjukat.

Meg kell újulni én népem a hitben, reményben, bűnbánatban és engesztelõ szeretetben Isten iránt, Szentségi Jézusom és Szeplõtelen Szívem tiszteletében, hogy a megújító Szentlélek alkalmas eszközeként betölthesed nagy, szent, boldogító hivatásodat a teremtõ Örök Atya dicsõségére, a megváltás örök művének kiteljesedésére, a szerencsétlen, önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére.”

La Madonna ai suoi Sacerdoti prediletti
Különálló, válogatott üzenetekbõl
Magyar forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz; Üzenetek ’96-’97 évekbõl;
Máriás Papi Mozgalom 1998.
A kiadvány beszerezhetõ: Szent Család plébánia H-1062 Budapest, Bajza u. 56. tel.: 06-1-3123870


Máriás Papi Mozgalomról:

A Mozgalom 1972. május 8-án született, amikor Don Stefano Gobbi, milánói pap Fatimában a Jelenések kápolnájában hivatásukat elhagyott papokért imádkozott. Belsõ hangot kapott a Szűzanyától, hogy õt, mint alázatos és szegényes eszközt használja fel egy fontos ügynek, a szeretet művének elterjesztésére az egész világon. Gobbi atya a Szűzanyától, azóta kap szívében üzeneteket belsõ hang formájában. Nem a fülével hallja, nem értelmével gondolja ki, hanem belsõ hangot hall a szívében. Ez a szentek életében gyakran elõfordult. Ezek az üzenetek a világ minden nyelvén megjelentek.

A Máriás Papi Mozgalomnak sikerült csendben és rendkívüli módon elterjednie. Európa, Amerika, Ázsia, Afrika és Óceánia majdnem minden országában van már nemzeti felelõs, akinek az a megbízatása, hogy összegyűjtse a jelentkezéseket és hogy figyelje a cenákulumok alakulását. Az írásbeli jelentkezésekbõl kiderül, hogy a tagok között most már négyszáz püspök van, a világi papságból és minden szerzetesrenbõl és rendi kongregációból több mint százezer.

A laikusok számáról, mivel nincs írásbeli jelentkezésük, nem lehet még megközelítõ adatot sem adni, noha biztosan milliókról van szó.

Don Gobbi atyát II. János Pál pápa is személyesen fogadta.

Gobbi atya belsõ indítatásra Csíksomlyóra is ellátogatott.